Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 40

Davide na Goliyati

Davide na Goliyati

Yahova adauza Samuyeri kuti: ‘Ndoko kumui kwa Djese. M’bodzi mwa wana wace, ndiye an’dzakhala mambo waciwiri wa Ajirayeri.’ Tenepo, Samuyeri adayenda kumui kwa Djese. Pomwe Samuyeri adawona mwana wakuyamba wa Djese, iye adati mu mtima mwace: ‘Umweyu ndiye omwe an’khala mambo.’ Tsono Yahova adauza Samuyeri kuti ndiye lini omwe akhadasankhulidwa, acithumizira kuti: ‘Inepano ndimbawona mu mtima mwa munthu, sikuti mawonekedwe yace yakunja.’

Djese adamubwesera pomwe Samuyeri wana wace atanthatu. Tsono Samuyeri adati: ‘Yahova alibe kusankhula na m’bodziyo pa amwewa. Kodi unawo wana winango?’ Djese adatawira kuti: ‘Ndinaye wakumalizira. Dzina lace ni Davide. Iye ali kubusa, akusamalira mabira yangu.’ Pomwe Davide adafika, Yahova adauza Samuyeri kuti: ‘Ngumweyo omwe an’khala mambo!’ Ndipo Samuyeri adamudzoza na mafuta kuti akhale mambo wa Ajirayeri.

Na kupita kwa nthawe, Afilisteu adayenda kamenya nkhondo na Ajirayeri. Ndipo kwa Afilisteuko, kukhana munthu m’bodzi omwe akhali cinzonzomtali, ndipo dzina lace akhali Goliyati. Nsiku na nsiku, Goliyatiyo akhambakhumbza Ajirayeri, acimbalewa kuti: ‘Nditumizireni munthu m’bodzi kuti ndidzamenyane naye. Iye akandikunda, ifepano tin’dzakhala akapolo wanu. Tsono ndikamukunda ndine, imwepo mun’dzakhala akapolo wathu.’

Pomwe Davide adayenda kapereka cakudya kuna abale wace omwe akhali acikunda, iye adabva bzomwe Goliyatiyo akhalewa, ndipo adati kwa Sauli: ‘Inepano ndin’kamenyana naye!’  Tsono mambo Sauli adati: ‘Iwepo ukali m’ng’ono.’ Koma Davide adati: ‘Yahova an’dzandithandiza.’

Pakuyamba Sauli adayezera kupasa Davide bzifuzo bzace bza nkhondo, tsono iye adalamba thangwe bzingadakamutazisa kumenyana na Goliyatiyo. Tenepo, iye adatenga sikopo yace, acikalokota minyala yace mixanu aciikha m’budu mwace. Patsogolo pace, Davide adathamanga lunga-lunga komwe kukhana Goliyatiko. Ndipo Goliyatiyo adati: ‘Bwera kamwanawe. Thupi lako ndin’dzalisandusa cakudya ca mbalame na bzirombo.’ Koma Davide alibe kugopa. Iye adati: ‘Iwepo ukubwera kuna ine na mphanga, dipa na msewe, tsono inepano ndinkubwera kuna iwepo m’dzina la Yahova. Iwepo unkumenyana lini na ifepano; koma unkumenyana na Mulungu. Ndipo wanthu wense ali panowa aniwona kuti Yahova ngwamphanvu kuposa cifuzo ciri-cense ca nkhondo. Iye an’dzakuperekani m’manja mwathu.’

Davide adaikha mwala pa sikopo yace, acithusira Goliyatiyo na mphanvu zace zense. Ndipo Yahova adalungamiza mwalayo pa mkuma pa Goliyatiyo. Ndipo Goliyati adagwa pansi ninga cisakha, aciferatu. Atawona bzimwebzo, Afilisteu wense adaliceka liwiro. Kodi iwepo umbakhulupirambo Yahova ninga momwe Davide adacitira?

‘Kwa wanthu mpsakukwanisika lini, tsono bziri lini tenepo kwa Mulungu, pakuti kwa Mulungu, bzinthu bzense mpsakukwanisika.’ —Marko 10:27