Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 7

Kuyamba kwa Gawo 7

Gawoli limbafotokoza nkhani za moyo wa mambo Sauli na mambo Davide, ndipo ni nkhani zomwe zidatenga magole 80. Pakuyambirira, Sauli akhali munthu wakubzicepswa na wakugopa Mulungu. Tsono iye adadzacinja, acilamba kumbabvera utsogoleri bwa Yahova. Tenepo, Yahova adamulamba, aciuza Samuyeri kuti adzoze Davide ninga mambo mupsa wa Jirayeri. Sauli adayezera kupha Davide kazinji-kense thangwe ra nsanje, koma Davideyo alibe kumubwezera. Jonatani, mwana wa Sauli akhadziwa kuti Davide akhadasankhulidwa na Yahova, ndipo adakhala ku mbali kwa Davide. Ndipo Davide adadzacita pikado ikulu kwene-kwene, tsono iye adabvuma kulangidwa na Yahova. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kuwona kufunika kwa kumbabvera makonzedwe ya Mulungu nthawe zense.

MU GAWOLI

NKHANI 39

Mambo Wakuyamba wa Ajirayeri

Mulungu akhadacita makonzedwe kuti Ajirayeri ambatsogoleredwe na ayeruzi. Tsono Ajirayeriwo akhafuna kukhala na mambo. Samuyeri adadzoza Sauli kuti akhale mambo wakuyamba wa Ajirayeriwo. Tsono, Yahova adadzamulamba patsogolo pace. Thangwe ranyi?

NKHANI 40

Davide na Goliyati

Yahova adasankhula Davide kuti akhale mambo waciwiri wa Ajirayeri. Ndipo Davideyo adalatiza kuti akhali munthu wakusankhulidwa bwino.

NKHANI 41

Davide na Sauli

Kodi thangwe ranyi Sauli ankuwenga Davide? Kodi munthu omwe ambawenga mwanzace, ambacita tani?

NKHANI 42

Jonatani Akhali Munthu Wakukhulupirika na Wakulimba Mtima

Mwana wa mambo adakhala xamwali wabwino wa Davide.

NKHANI 43

Pikado ya Mambo Davide

Cakusankhula cakuipa cidabweresa mabvuto mazinji.