Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 38

Samusoni Adapasidwa Mphanvu na Yahova

Samusoni Adapasidwa Mphanvu na Yahova

Ajirayeri azinji adayamba pomwe kumbanamata bzifanikiso. Ndipopa Yahova adawalekerera kuti ambaboneresedwe na Afilisteu. Tsono akhalipo Ajirayeri winango omwe akhabvera Yahova. M’bodzi wa iwo akhali Manowa. Ndipo iye na mkazi wace akhalibe wana. Tsono pa nsiku inango Yahova adatumiza anjo wace kwa mkazi wa Manowa omwe adamuuza kuti: ‘Iwepo un’dzabereka mwana wacimuna. Ndipo iye an’dzapulumusa Ajirayeri m’manja a Afilisteu. Ndipo iye an’dzakhalambo Mnazireu.’ Un’dziwa kuti kukhala Mnazireu kukhathandauza ciyani? Kukhathandauza kukhala mtumiki wakupambulika wa Yahova, ndipo ukhabvumizidwa lini kusenga tsisi.

Na kupita kwa nthawe, iwo adadzaberekadi mwanayo, acimupasa dzina lakuti Samusoni. Pomwe Samusoniyo adakula, Yahova adamupasa mphanvu zizinji. Na mphanvuzo, Samusoni adakwanisa kupha mphondolo na manja. Ndipo pa nthawe inango, iye adakwanisambo kupha yekha-yekha Afilisteu wakukwana 30. Afilisteuwo akhabva naye ciya kwene-kwene, ndipo akhanyang’ana njira kuti amuphe. Pa nsiku inango, usiku, pomwe Samusoni akhagona mu mzinda wa Gaza, Afilisteu adayenda kamudikhirira pa cipata ca mzindayo mpaka kucena. Tsono Samusoni adamuka pakati pa usiku, ndipo adakhwatcula cipata ca mzindayo, acicinyamula pa phewa mpaka pa phiri lomwe likhali pafupi na mzinda wa Hebroni!

Patsogolo pace, Afilisteuwo adayenda kwa Dalila, namorada wa Samusoni, acikamuuza kuti: ‘Ifepano tin’dzakupasa kobiri za siriva zakukwana 5.500 ukakwanisa kudziwa cinthu comwe cimbacitisa kuti Samusoni akhale na mphanvu zizinji. Ifepano tin’funa kumuphata, ticimufungira m’kawoko.’ Dalila akhazifunisisa kobirizo, ndipo adabvuma. Pakuyamba Samusoni akhalamba kumuzimbulira. Tsono Dalila adamungingimira mpaka iye adadzamalizira kumuzimbulira cinsinsico. Iye adamuuza kuti: ‘Cibadwiremo, inepano ndikanati ndasenga tsisi languli thangwe ndine Mnazireu. Ndicindosengedwa tsisiri, inepano ndinimaliratu mphanvu.’ Samusoni adaphonya kwene-kwene kumuzimbulira cinsinsi caceco, nandi?

 Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Dalila adakauza Afilisteu kuti: ‘Ndacidziwa cinsinsi ca mphanvu za Samusoni!’ Ndipo Dalilayo adagonesa Samusoni tulo twamphanvu, acicemera munthu kuti adzasenge tsisi racero. Atamala, Dalila adamuuza kuti: ‘Samusoni, Afilisteu ali muno!’ Pomwe Samusoni adamuka, adabva kuti mphanvu zace zikhadamala. Ndipo Afilisteuwo adamuphata, adamubola maso, acikamufungira m’kawoko.

Tsono pa nsiku inango, Afilisteu adatsonkhana kuti anamate mulungu wawo Dagoni. Iwo akhambakuwa, aciti: ‘Dagoni mulungu wathu watithandiza kuphata Samusoni! M’bwereseni muno kuti tidzasenzeke naye.’ Iwo adabwera naye, acimuimisa pakati pa midjirikiro miwiri ya m’tempwlo yawo. Ndipo adayamba kumbamuseka. Pa nthawe imweyi, tsisi la Samusoniyo likhadakula pang’ono. Ndipo iye adakuwa, aciti: ‘Yahova Mulungu wangu, ndaphata minyendo, ndipaseni pomwe mphamvu kabodzi-kokha kano.’ Patsogolo pace, Samusoni adagwinya midjirikiro ya mu tempwloyo na mphanvu zace zense, ndipo tempwloyo idagwa, icipha Afilisteu wense omwe akhali m’mwemo, kuphatanidza na Samusoniyo.

‘M’bzinthu bzense, ndimbagumana mphanvu kucokera kwa ule omwe ambandipasa mphanvu.’ —Wafiripo 4:13