Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 33

Rute na Naomi

Rute na Naomi

Pa nthawe inango pomwe ku Jirayeri kukhana njala, mkazi munango Mjirayeri, omwe dzina lace akhali Naomi, adafulukira ku Moabe na bayace pabodzi na wana wace awiri wacimuna. Na kupita kwa nthawe, bayace Naomi adadzafa. Ndipo wana wacewo adadzalowola akazi wa ku Moabe omwe madzina yawo akhali Rute na Oripa. Ndipo na kupita kwa nthawe, wana wace awiriwo adadzafambo.

Pomwe Naomi adadzabva kuti njala ikhadamala ku Jirayeri, iye adakumbuka bza kubwerera kwawo. Alowola wace, Rute na Oripa, akhayendambo naye pabodzi, tsono pakati pa njira, Naomi adawauza kuti: ‘Imwepo mukhali akazi wabwino kwa wana wangu na alowola wabwino kwa inepano. Ndin’funa kuti awirimwe mukalowodwe pomwe. Ndipopa bwererani kwanu, ku Moabe.’ Tsono Rute na Oripa adati: ‘Ifepano timbakufunani! Ndipo tin’funa lini kukusiyani.’ Naomi adawangingimira basi kuti abwerere. Pakumalizira pace, Oripa adabwerera ku Moabe, tsono Rute adasala. Ndipo Naomi adati kwa Ruteyo: ‘Mwanzako Oripa ankubwerera kwa adzinza wace na kwa mirungu yace. Ndokombo naye pabodzi.’ Tsono Rute adati: ‘Ndin’kusiyani lini. Wanthu wa kwanu an’kakhalambo wanthu wangu, ndipo Mulungu wanu an’kakhalambo Mulungu wangu.’ Un’kumbuka kuti Naomi adabva tani mu mtima mwace pa kubva mafala yamweya?

Rute na Naomi adafika ku Jirayeri pa nyengo yakubvuna sevada. Ndipo Rute adayenda kukaphata basa lakukonkhanisa sevada m’munda mwa Bowazi, omwe akhali mwana wa Rahabi. Iye adabva kuti Rute akhali wa ku Moabe nakuti akhali munthu wakukhulupirika kwa Naomi, mibzala wace. Ndipopa iye adauza anyabasa wace kuti amusiyire sevada munango kuti aphalasire momwe angadafuniramo.

 Pomwe Rute adafika ku mui usiku, Naomi adamubvunza kuti: ‘Kodi wakaphata basa m’munda mwa yani lero?’ Ndipo iye adati: ‘Ndakaphata basa m’munda mwa mwamuna munango omwe dzina lace ni Bowazi.’ Naomi adauza Rute kuti: ‘Bowazi ngwa dzinza la abayangu. Pitiriza kuphata basa na atsikana omwe ankumuphatira basawo. Palibe omwe an’dzakunesa.’

Ndipo Rute adapitiriza kuphata basa m’munda mwa Bowazi mpaka atamala kubvunako. Bowazi adawona kuti Rute akhali mkazi wabwino, ndipo akhalimbika pa basa. Mu nthawe zimwezire, mwamuna akafa, acisaya kusiya wana, munango wa dzinza lawo akhafunikira kupita nthaka. Ndipopa Bowazi adadzalowola Rute. Ndipo iwo adadzabereka mwana wacimuna omwe dzina lace akhali Obede, omwe adadzakhala yavu wa mambo Davide. Axamwali wa Naomi adakomedwa kwene-kwene, acilewa kuti: ‘Pakuyamba Yahova akupasa Rute, omwe ni mkazi wabwino kwene-kwene, ndipo tsapano akupasambo mzukulu! Yahova alemekezeke.’

‘Alipo xamwali omwe ambakuphatisisa kuposa m’bale wako caiye.’ —Mimwani 18:24