Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 30

Rahabi Adakhotcerera Azondi

Rahabi Adakhotcerera Azondi

Mu nkhani yamalayi tapfunza kuti Djosuwe adatumiza azondi awiri ku mzinda wa Jeriko. Unkukumbukira? Pomwe azondiwo adayenda, adakafikira m’nyumba mwa mkazi munango omwe akhacemeredwa Rahabi. Pomwe mambo wa Jeriko adadziwa bzimwebzo, iye adatumiza acikunda wace kumui kwa Rahabi kuti akaphate azondiwo. Tsono Rahabi adabisa azondi awiriwo ku nsodzi ya nyumba yace, acinamiza acikundawo kuti: ‘Iwo ayendera uku, athamangireni pinango mungawaphate.’ Patsogolo pace iye adati kwa azondiwo: ‘Ndinkukuthandizani thangwe ndin’dziwa kuti Yahova ali namwe, ndipo mun’dzakunda dziko lathuli. Ndaphata minyendo, ndipicireni kuti mun’dzandipulumusa pabodzi na adzinza wangu.’

Azondiwo adati kwa Rahabi: ‘Tinkukupicira kuti munthu omwe an’dzakhala mkati mwa nyumba yakoyi, an’dzapulumuka. Tenga cingwe cifuiraci, ucimangirire pa janera yakoyi, ndipo palibe cinthu cakuipa comwe cin’dzakucitikirani.’

Azondiwo adabuluka na pa janera mwakuphatisa basa cingwe cifuiraco, acithawira ku mapiri. Atamala nsiku zitatu ku mapiriko, iwo adabwerera  kuna Djosuwe. Patsogolo pace, Ajirayeri adayambuka mkulo wa Joridano, acikonzekera kukunda dziko la Kanani. Mzinda omwe iwo adayamba kuukunda mu Kananimo, ni mzinda wa Jeriko. Yahova adauza Ajirayeri kuti azungulire mzindayo kabodzi pa nsiku iri-yense kwa nsiku zitanthatu. Pa nsiku yacinomwe, iwo adazungulira mzindayo kanomwe-kense. Patsogolo pace, wansembe adaliza bzimbututu bzawo, ndipo acikunda adakuwa mwa mphanvu. Un’dziwa n’ciyani cidacitika? Mpanda wense wa mzindayo udagwa! Tsono nyumba ya Rahabi iribe kugwa, thangwe iye akhakhulupira Yahova, ndipo adapulumuka pabodzi na adzinza wace.

‘Mpsibodzi-bodzimbo na Rahabi. Kodi Rahabi hule ule, alibe kuwonedwa ninga wakulungama thangwe ra mabasa yace, pa kuwatambira anzondi wale na kuwatumiza kwawo na njira inango?’—Tiyago 2:25