Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 36

Piciro la Djafeti

Piciro la Djafeti

Ajirayeri adadzapandukira pomwe Yahova, aciyamba kumbanamata bzifanikiso. Tsono bzifanikisobzo bziribe kuwathandiza pomwe wanthu wa ku dziko la Amoni adayenda kukamenya nawo nkhondo. Ajirayeriwo adacita magole mazinji, acimbaboneresedwa nawo. Pakumalizira pace, iwo adadandaulira Yahova, aciti: ‘Takuphonyerani. Taphata minyendo, tipulumuseni kwa anyamadulanthaka wathu.’ Ndipo iwo adapfudza bzifanikiso bzawo, aciyamba kumbanamata Yahova. Tenepo, Yahova adawathandiza.

Akhalipo mcikunda m’bodzi omwe dzina lace akhali Djafeti. Ndipo iye adasankhulidwa kuti atsogolere Ajirayeri pa kukamenya nkhondo na wanthu wa ku Amoni. Pomwe Djafeti akhanati kuyenda ku nkhondoko, iye adapicira kwa Yahova kuti: ‘Mukatithandiza kukunda anyamadulanthaka wathu, munthu ali-wense omwe an’dzayamba kubula m’nyumba mwangu  kuti adzanditambire pakucokera ku nkhondoko, ndin’dzamupereka kuti akakutumikireni ku tendi la mkonkhano pa moyo wace wense.’ Yahova adabva mpembo wa Djafeti, ndipo adawathandizadi.

Pomwe Djafeti adabwerera kumui, munthu wakuyamba omwe adabula kuti akamutambire, ni mwana wace wacikazi. Mwanayo akhabzina, acimbaimba na katambuleta. Ndipo Djafeti akhana mwana m’bodzi yekhayo basi. Kodi iye angadacita tani? Iye adakumbukira bza piciro lacero, ndipo adati: ‘Oh, mwanangu! Wandisunamisa kwene-kwene. Inepano ndapicira cinthu kwa Yahova. Tsono kuti nditeweze picirolo, ndin’funika kukutumiza ku Silo kuti ukamutumikire mu tendi la mkonkhano.’ Tsono mwanayo adati: ‘Papa, citani ninga momwe mwaleweramo . Tsono ndikukumbira minyezi miwiri yokha kuti ndiyende m’mapiri na axamwali wangu. Ndikabwerera, ndin’dzayenda.’ Ndipo mwana wa Djafetiyo adatumikira mwakukhulupirika mu tendi la mkonkhanolo pa moyo wace wense.Pa gole liri-lense, axamwali wace akhambayenda kamuzungira ku Siloko.

‘Ndipo omwe ambafuna kwene-kwene mwana wace wacimuna ayai wacikazi kuposa ine, an’themera lini kukhala wangu.’—Mateu 10:37