Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 37

Yahova Adayamba Kulewalewa na Samuyeri

Yahova Adayamba Kulewalewa na Samuyeri

Eli, mkulu wa ansembe, akhatumikira mu tendi la mkonkhano pabodzi na wana wace awiri, Ofini na Fineya. Wanawo akhambabvera lini bzakutonga bza Yahova, ndipo akhacitira wanthu bzinthu bzakuipa. Pomwe Ajirayeri akambayendesa nyama kuti akacite cakupereka kwa Yahova, Ofini na Fineya akhambatengeratu mbali zabwino za nyamayo, acimbadya ndiwo. Pai wawo Eli, akhadziwa bzomwe iwo akhacita, tsono iye akhacita lini cinthu. Kodi un’kumbuka kuti Yahova angadalekerera kuti bzimwebzo bzipitirize kumbacitika?

Napo Samuyeri akhali mwana kuposa Ofini na Fineya, iye alibe kutewezera makhalidwe yawo yakuipayo. Ndipo Yahova adakomedwa na bzimwebzo. Usiku bunango pomwe Samuyeri akhagona, iye adabva fala lomwe likhamucemera. Iye adamuka, acithamanga komwe kukhana Eli, aciti: ‘Ndiri pano ine, ndabwera!’ Tsono Eli adati: ‘Ndiribe kukucemera. Bwerera ukagone.’ Samuyeri adayenda kagona. Bzimwebzi bzidacitika kawiri-kense, tsono pomwe bzidadzacitika kacitatu, Eli adazindikira kuti iye akhacemeredwa na Yahova. Tenepo, Eli adauza Samuyeri kuti: ‘Ukacemeredwa pomwe, iwepo tawira kuti: “Lewani Yahova, mtumiki wanune ndikubva.”’

 Samuyeri adayenda kagona. Ndipo iye adabva pomwe fala linkumucemera, liciti: ‘Samuyeri! Samuyeri!’ Iye adatawira kuti: ‘Lewani Yahova, mtumiki wanune ndikubva.’ Ndipo Yahova adati: ‘Muuze Eli kuti ndinimulanga pabodzi na banja lace. Thangwe iye an’dziwa bzakuipa bzomwe wana wace ambacita mu tendi la mkonkhano, koma ankucita lini cinthu.’ Ku macibese yace, Samuyeri adakafungula misuwo ya mu tendi la mkonkhano kuti aphate basa ninga momwe akhambacitira nsiku zense. Iye akhagopa kulewa kwa mkulu wa ansembe bzomwe Yahova akhadamuuza. Tsono Eli adamucemera, acimubvunza kuti: ‘Samuyeri, mwana wangu, kodi Yahova wakuuza ciyani? Ndiuze bzense.’ Ndipo Samuyeri adamuuzadi bzense.

Pomwe Samuyeri akhakula, Yahova akhapitiriza kumbamutsogolera. Mu dziko lense la Jirayeri, wanthu akhadziwiratu kuti Samuyeri akhadasankhulidwadi na Yahova kuti akhale mpolofeta na muyeruzi.

‘Kumbukira Mulengi wako Mkululetu mu nsiku zomwe ukali tswaka.’—Mpalizi 12:1