Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 35

Mpembo wa Ana

Mpembo wa Ana

Akhalipo Mjirayeri munango omwe dzina lace akhali Elikana, ndipo akhana akazi awiri, Penina na Ana. Elikana akhafuna kwene-kwene Ana kuposa Penina. Tsono Anayo akhanyozedwa na nkhaziba wace Penina thangwe iye akhalibe wana, koma Peninayo akhana wana azinji. Pa gole liri-lense, Elikana akhayenda na banja lace ku tendi lakunamatira Yahova ku Silo. Ndipo pa nsiku inango pomwe iwo akhali kumweko, Elikana adazindikira kuti mkazace Ana akhadasunama kwene-kwene. Elikana adauza Ana kuti: ‘Leka kulira mkazangu, inepano ndimbakufuna kwene-kwene.’

Patsogolo pace, pomwe Ana akhali yekha-yekha, iye adapemba kwa Yahova kuti amuthandize. Iye akhalira, acimbalewa kuti: ‘Yahova, mukandipasa mwana wacimuna, inepano ndin’dzamupereka kwa imwepo kuti akutumikireni pa moyo wace wense.’

Pomwe Eli, Mkulu wa ansembe, adawona Ana ankupemba, iye adakumbuka kuti Anayo akhadaledzera. Tsono Ana adati: ‘Ne, mbuya wangu, ndiribe kuledzera ine. Inepano ndina bvuto likulu, ndipo ndin’kupemba kwa Yahova kuti andithandize.’ Tenepo, Eliyo adazindikira kuti akhadaphonyeka kukumbuka kuti Ana akhadaledzera. Iye adati: ‘Yahova akupase bzomwe wakumbirabzo.’ Pomwe Ana adamala kupembako, iye adabva bwino mu mtima, ndipo adayenda kumui kwace  adakomedwa. Patapita nthawe, Ana adadzabereka mwana wacimuna, acimupasa dzina lakuti Samuyeri. Ana adakomedwa kwene-kwene kukhala na mwanayu, nandi?

Ana alibe kuyebwa piciro lace. Pomwe Samuyeri adandosiya kumama, Ana adakamusiya ku tendi la mkonkhano kuti akatumikire Yahova. Ana adati kwa Eli: ‘Uyu ni mwana ule omwe ndidakumbira kwa Yahova. Iye an’tumikira Yahova mu tendi muno pa moyo wace wense.’ Elikana na Ana akhambakazungira Samuyeri na kumbamuyendesera mkanjo mupsa pa gole liri-lense. Ndipo Yahova adacitisambo kuti Ana abereke pomwe wana atatu wacimuna na wana awiri wacikazi.

‘Pitirizani kukumbira ndipo mun’dzapasidwa. Pitirizani kunyang’ana, ndipo mun’dzagumana.’—Mateu 7:7