Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 34

Gidiyoni Adakunda Anyankhondo wa ku Midiyani

Gidiyoni Adakunda Anyankhondo wa ku Midiyani

Patapita nthawe, Ajirayeri adayamba pomwe kumbanamata bzifanikiso. Ndipo Amidiyaniwo adamala magole manomwe acimbawabera bzifuwo bzawo na kumbawadzongera minda yawo. Kuti aleke kuphedwa na Amidiyaniwo, Ajirayeri akhakabisalika m’bzimphako na m’mapiri. Ndipo iwo adayamba kumbadandaulira Yahova kuti awapulumuse. Tenepo, Yahova adatumiza anjo kwa Gidiyoni, acikamuuza kuti: ‘Yahova wakusankhula kuti upulumuse Ajirayeri.’ Tsono Gidiyoni adati: ‘Inepano? Ndine yanimbo ine kuti ndiwapulumuse Ajirayeriwa!’

Kodi Gidiyoni angadadziwa tani kuti akhadasankhulidwadi na Yahova? Iye adaikha pansi maukuse ya bira, acipemba kwa Yahova kuti: ‘Macibese-bese, ndikadzawona kuti maukuseya yadatota, koma pansipa padauma, ndin’dzadziwa kuti mwandisankhuladi kuti ndipulumuse Ajirayeri.’ Mangwana yace, Gidiyoni adawonadi kuti maukuse ya birayo yakhadatota, koma pansi pomwe pakhana maukuseyo pakhadauma ninga momwe akhadakumbirira mule. Tsono kuti atsimikizire, Gidiyoni adakumbira pomwe Yahova kuti: ‘Ulendo buno mucitise kuti maukuseya yakhale yadauma, koma pansipa ndipo pakhale padatota.’ Pomwe bzimwebzo bzidacitika, Gidiyoniyo  adatsimikiza kuti Yahova akhadamusankhuladi. Tenepo, iye adakonkhanisa acikunda wace kuti akamenyane na Amidiyani.

Yahova adati kwa Gidiyoni: ‘Ndin’pereka anyamadulanthaka wako m’manja mwako. Tsono punguza acikunda wakowo thangwe awandisa, kuti mangwana muleke kudzayesa kuti mwakunda nkhondoyo na mphanvu zanu. Uza ali-wense omwe ana mantha kuti abwerere kumui.’ Ndipo acikunda 22.000 adabwerera kumui, acisala acikunda 10.000. Tsono Yahova adati: ‘Acikundawo akadawanda basi. Ndoko nawo mu mkulo, ucikawauza kuti amwe madzi. Ndipo ukasale na wale wokha omwe an’kamwa madzi, acimbalindira.’ Ndipo amuna 300 wokha ndiwo omwe adamwa madzi, acimbalindira. Yahova adapicira kuti acikunda ang’ono-ng’onowo angadakunda anyankhondo wa ku Midiyani wakukwana 135.000.

Pakati pa usiku, Yahova adauza Gidiyoni kuti: ‘Yakwana nthawe kuti mukunde Amidiyani!’ Tenepo, Gidiyoni adapasa acikunda wace bzimbututu, tumitsuko na mibvuniko mkati mwace. Iye adauza acikunda wacewo kuti: ‘Onesesani bzomwe ndin’cita, kuti mucitembo bzibodzi-bodzibzo.’ Gidiyoni adaliza cimbututu cace na kuswanya kamtsuko kace, ndipo adadzusa mbvuniko wace, acikuwa kuti: ‘Mphanga ya Yahova na ya Gidiyoni!’ Acikunda wace 300 wale adacitambo bzibodzi-bodzibzo. Ndipo anyankhondo wa ku Midiyani adabva mantha kwene-kwene, acicita dzungu. Thangwe ra phiringu lomwe likhacitikalo, iwo adayamba kumbaphana okha-okha. Mwa njira imweyi, Yahova adathandiza pomwe Ajirayeri kukunda anyamadulanthaka wawo.

‘Kuti mphanvu yakuposa yacibadwa icokere kwa Mulungu, sikuti kwa ifepano.’ —2 Wakolinto 4:7