Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 29

Yahova Adasankhula Djosuwe kuti Akhale Mtsogoleri

Yahova Adasankhula Djosuwe kuti Akhale Mtsogoleri

Mozeji akhadatsogolera Ajirayeri kwa magole mazinji, ndipo tsapano zikhadafendera nsiku zace za kufa. Yahova adamuuza kuti: ‘Iwepo un’pita lini na Ajirayeriwa mu dziko lomwe ndidawapicira. Koma ndindokukuwonesa dzikolo.’ Tenepo, Mozeji adakumbira Yahova kuti asankhule munthu munango omwe angadatsogolera Ajirayeriwo. Ndipo Yahova adamuuza kuti: ‘Inepano ndasankhula Djosuwe. Ndoko ukamudziwise bzimwebzo.’

Mozeji adadziwisa Ajirayeri kuti zikhadafendera nsiku zace za kufa, na kuti Yahova akhadasankhula Djosuwe ninga mtsogoleri wawo omwe angadawapitisa mu dziko lakupiciridwa. Iye adati kwa Djosuwe: ‘Leka kugopa. Yahova an’dzakuthandiza.’ Patsogolo pace, Mozeji adakwira mpaka pa nsonga pa phiri la Nebo kuti Yahova akamuwonese dziko lomwe iye akhadapicira kwa Abalahamu, Izaki na Djakobi. Atamala kuwonesedwa dzikolo, Mozeji adafa pa phiripo pomwe akhana magole 120 yakubadwa.

Yahova adauza Djosuwe kuti: ‘Yambuka mkulo wa Joridano, uciyenda ku Kanani. Inepano ndin’dzakuthandiza ninga momwe ndidathandizira Mozeji. Mbawerenga Bzakutonga bzangu nsiku zense. Leka kugopa. Khwimika, ucicita bzomwe ndakuuzabzi.’

 Djosuwe adatumiza wanthu awiri kuti akazondere mzinda wa Jeriko, ku dziko la Kanani. Mu nkhani inkutewerayi, tin’pfunza bzomwe bzidacitika kumweko. Pomwe azondiwo adabwerera, iwo adalewa kuti ikhali nthawe yabwino kuti ayende ku dziko la Kananiro. Mangwana yace, Djosuwe adauza Ajirayeri kuti alongedze bzinthu bzawo. Ndipo patsogolo pace, iye adauza wansembe omwe akhanyamula thungwa lacipangano kuti apite patsogolo, thangwe akhafuna kuyambuka mkulo wa Joridano. Madzi ya mu mkuloyo yakhasefukira, tsono pomwe wansembewo adandoponda madziyo, mkuloyo udaphweratu. Ndipo wansembewo adaima pakati pa mkuluyo mpaka atayambuka Ajirayeri wense. Cakudabwisa cimweci cidakumbusa Ajirayeriwo bzomwe Yahova akhadawacitira pa Nyanza Ifuira, nandi?

Pambuyo pa magole mazinji, Ajirayeri adadzapita tsapano mu dziko lakupiciridwa. Iwo angadamanga nyumba na mizinda. Ndipo angadalimambo bzomwe angadafuna, thangwe dzikolo likhali labwino kwene-kwene na la ndovolo.

‘Yahova an’dzakutsogolerani nthawe zense, ndipo an’dzakusamalirani napo m’dambo caimo.’ —Zaiya 58:11