Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 31

Djosuwe na Agibeyoni

Djosuwe na Agibeyoni

Mbiri ya kupfudzidwa kwa mzinda wa Jeriko, idabvekera m’dziko lense la Kanani. Wamambo azinji adapangana kuti akamenye nkhondo na Ajirayeriwo. Tsono Agibeyoni adakumbuka mwakusiyana. Iwo adatuma wanthu kuti akacite mpangano wa mtendere na Ajirayeri. Ndipo omwe adatumidwawo, adabvala bzakubvala bzakusakala, kuti awoneke ningati acokera ku mzinda wakutali kwene-kwene. Iwo adauza Djosuwe kuti: ‘Ifepano tacokera ku dziko la kutali kwene-kwene. Tabva bzense bzomwe Yahova adakucitirani ku Edjipito na ku Moabe. Tipicireni kuti mun’dzamenya lini nafe nkhondo, ndipo ifepano tin’dzakhala akapolo wanu.’

Djosuwe adakhulupira bzimwebzo, aciwapicira kuti angadamenya lini nawo nkhondo. Pambuyo pa nsiku zitatu, iye adadzadziwa kuti Agibeyoniwo, akhali lini wakutali. Iwo akhali wa m’dziko la Kananiro. Ndipo Djosuwe adawabvunza kuti: ‘Thangwe ranyi imwepo mwatinamiza?’ Iwo adati: ‘Ifepano tagopa kuphedwa na imwepo! Tin’dziwa kuti Yahova Mulungu wanu, ankukumenyerani nkhondo. Taphata minyendo, lekani kutipha.’ Djosuwe adasunga piciro lace, ndipo adawalekerera.

 Patsogolo pace, wamambo axanu wa ku Kanani pabodzi na acikunda wawo, adayenda kuti akamenye nkhondo na Agibeyoni. Atabva bzimwebzi, Djosuwe na anyankhondo wace adafamba usiku bwense kuti akathandize Agibeyoniwo. Ndipo mangwana yace, ku macibese-bese nkhondoyo idayambika. Akananiwo adadabwa kwene-kwene, ndipo adayamba kulikobola pfumbi. Tsono Yahova adabvumbisa bzimatalala bzikulu-bzikulu ndipo bzidapha azinji wa Akananiwo. Patsogolo pace, Djosuwe adakumbira Yahova kuti abakaimise dzuwa kuti lireke kumira. Thangwe ranyi Djosuwe adakumbira Yahova kuti abakaimise dzuwa, napo acidziwa kuti ciyambiremo dzuwa likhanati laima? Thangwe iye akhakhulupira Yahova. Ndipo dzuwalo lidaimadi kwa nsiku yathunthu mpaka Ajirayeri atamala kukunda wamambo wa ku Kananiwo na acikunda wawo wense.

‘Fala lanu lakuti Inde likhaledi Inde ndipo mukati Ne bzikhaledi ne, pakuti mafala manango yakupitirira pamwepa yambacokera kwa nyakuipayo.’—Mateu 5:37