Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 32

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Pambuyo pa kutsogolera Ajirayeri kwa magole mazinji, Djosuwe adafa na magole 110 yakubadwa. Pomwe Djosuwe akhana moyo, Ajirayeri akhanamata Yahova. Tsono, pomwe iye adafa, Ajirayeri adayamba kumbanamata bzifanikiso ninga momwe akhacitira wanthu wa ku Kanani. Thangwe ra kusaya kubvera kwawoko, Yahova adalekerera kuti iwo ambaboneresedwe na Jabini, mambo wa ku Kanani. Ajirayeri adadandaulira Yahova kuti awathandize. Ndipo Yahova adasankhula Baraki kuti awatsogolere. Barakiyo angadathandiza Ajirayeriwo kuti abwerere kwa Yahova.

Akhalipo mkazi munango omwe dzina lace akhali Debora, ndipo iye akhali mpolofeta. Iye adauza Baraki mafala yakucoka kwa Yahova yakuti: ‘Tenga amuna wakukwana 10.000, uyende kukamenyana na acikunda wa Jabini ku cigwa ca Kisomi. Kumweko un’kakunda Sizera, mkulu wa anyankhondo wa Jabini.’ Tsono Baraki adati kwa Debora: ‘Ndiniyenda pokha-pokha imwepo mukayendambo nande.’ Ndipo Debora adatawira kuti: ‘Ndiniyenda nawe. Tsono, dziwa kuti ndiwepo lini omwe un’kapha Sizera. Yahova walewa kuti ni mkazi omwe animupha.’

Debora adayenda na Baraki pabodzi na anyankhondo wace pa phiri la Tabori kuti akakonzekere nkhondoyo. Pomwe Sizera adabva bzimwebzo, iye adakonkhanisa acikunda wace na ngolo zawo za nkhondo, aciyenda  kukawadikhirira m’cigwa ca Kisomi. Debora adauza Baraki kuti: ‘Lero ni nsiku yomwe Yahova an’pereka anyamadulanthaka wako m’manja mwako.’ Tenepo, Baraki na acikunda wace 10.000 adapolikambo kuti akamenyane na anyankhondo wa Sizera.

Yahova adacitisa kuti cigwa ca Kisomi cidzale na madzi mwadzidzidzi, yacisefukira. Madzi yakusefukirayo yadacitisa matope yomwe yadatcereresa ngolo za anyankhondo wa Sizera. Ndipo Sizerayo adabuluka m’ngolo mwace, aciliceka liwiro. Baraki na acikunda wace adapha acikunda wense wa Sizera. Tsono Sizera adakabisalika mu tendi mwa mkazi munango omwe dzina lace akhali Jayeri. Jayeriyo adam’mwesa mkaka, acimufunikiza na bulangeti. Ndipo Sizera adamalizira kugona tulo twamphanvu thangwe ra kuneta. Tenepo, mwakazizizi Jayeri adatenga kamuti komwe kakhadjirikira tendi lace, acikakhomerera mu msolo mwa Sizerayo, acimupha.

Baraki adafika komwe kukhana Jayeriko, acimbanyang’ana Sizerayo. Ndipo Jayeri adabula m’tendi mwace, aciuza Barakiyo kuti: ‘Pitani mkatimu kuti ndikuwoneseni munthu munkumunyang’anayo.’ Pomwe Baraki adapita mu tendimo, adakagumana Sizera wafa. Baraki na Debora adatumbiza Yahova thangwe ra kuwathandiza kukunda anyamadulanthaka wawo. Ndipo Ajirayeri adakhala pa mtendere kwa magole yakukwana 40.

‘Akazi omwe ambapalizira bzipsa bzabwino, ni thimu likulu la anyankhondo.’—Psalymo 68:11