Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 6

Kuyamba kwa Gawo 6

Pomwe Ajirayeri adadzafika mu Dziko Lakupiciridwa, tendi la mkonkhano ndiyo idakhala mbuto yawo yakumbanamatira Yahova. Wansembe akhapfunzisa wanthu Bzakutonga, ndipo ayeruzi akhatonga wanthuwo. Gawo lino limbawonesa kuti bzakusankhula bza munthu pabodzi na bzicito bzace, bzingabwerese mabvuto kwa anzace. Mjirayeri ali-wense akhatawira yekha mulandu pa maso ya Yahova na pa munthu mwanzace. Bvekesani momwe Ajirayeri adathandizidwira na Debora, Naomi, Djosuwe, Ana, mwana wacikazi wa Djafeti na Samuyeri. Tsindikani nfundo yakuti wanthu omwe akhali lini Ajirayeri ninga Rahabi, Rute, Jayeri na Agibeyoni, adasankhula kukhala ku mbali ya Ajirayeri thangwe ra kudziwa kuti Mulungu akhanawo.

MU GAWOLI

NKHANI 29

Yahova Adasankhula Djosuwe kuti Akhale Mtsogoleri

Mulungu adapasa Djosuwe malango yomwe yangatithandizembo nsiku zino.

NKHANI 30

Rahabi Adakhotcerera Azondi

Mpanda wa Jeriko Udagwa. Tsono nyumb aya Rahabi iribe kugwa, napo ikhadamangidwira pa mpandayo.

NKHANI 31

Djosuwe na Agibeyoni

Djosuwe adapemba kwa Mulungu kuti: ‘Dzuwa, bakaima!’ Kodi Mulungu adamutetekera?

NKHANI 32

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Pambuyo pa kufa kwa Djosuwe, Ajirayeri adayamba pomwe kumbanamata bzifanikiso, ndipo moyo wawo udakhala wakunesa. Tsono Yahova adaphatisa basa muyeruzi Baraki, mpolofeta mkazi Debora na Jayeri kuti awathandize!

NKHANI 33

Rute na Naomi

Akazi awiri omwe adafedwa azimuna wawo adabwerera ku Jirayeri. Ndipo Rute adayenda kaphata basa m’munda momwe adakagumana na Bowazi.

NKHANI 34

Gidiyoni Adakunda Anyankhondo wa ku Midiyani

Pambuyo pa Amidiyani kuboneresa Ajirayeri, Ajirayeriwo adakumbira thandizo kwa Yahova. Kodi Gidiyoni adakwanisa tani kukunda anyamadulanthaka wakukwana 135.000 pomwe iye akhana acikunda ang’ono-ng’ono?

NKHANI 35

Mpembo wa Ana

Elikana akhatenga Ana, Penina na wana wace kuti akanamate ku tendi la mkonkhano, ku Silo. Kumweko, Ana adapemba kuti aberekembo mwana. Ndipo pambuyo pa gole libodzi, iye adadzabereka Samuyeri!

NKHANI 36

Piciro la Djafeti

Kodi Djafeti adapicira ciyani, ndipo thangwe ranyi? Kodi mwana wa Djafeti adacita ciyani pomwe adabva bza piciro la pai wace?

NKHANI 37

Yahova Adayamba Kulewalewa na Samuyeri

Eli, mkulu wa ansembe, akhatumikira mu tendi la mkonkhano pabodzi na wana wace awiri. Tsono wana wacewo akhabvera lini Yahova. Pa nsiku inango, usiku, Yahova adalewalewa na Samuyeri.

NKHANI 38

Samusoni Adapasidwa Mphanvu na Yahova

Mulungu adapasa mphanvu Samusoni kuti akwanise kumenyana na Afilisteu. Tsono pomwe iye adazimbula cinsinsi ca mphanvu zace, Afilisteuwo adadzakwanisa kumuphata.