Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 25

Tendi Lakunamatira Mulungu

Tendi Lakunamatira Mulungu

Pomwe Mozeji akhali pa phiri la Sinai, Yahova adamuuza kuti akonze tendi lakupambulika, lakucemeredwa tendi la mkonkhano. Tendiro ikhali mbuto yomwe Ajirayeri angadanamatira Mulungu. Ingadakonzedwa mu njira yakuti ingadanesa lini kuitsudzula na kumbainyamula pa kuyenda ku mbuto zinango.

Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Auze wanthuwo apereke bzomwe angakwanise kuti athandize kukonzedwa kwa tendiro.’ Ndipo Ajirayeriwo adapereka oro, siriva, mkuwa, minyala minango yakudekesera, makanda, nguwo zabwino na bzinthu bzinango. Iwo adapereka bzinthu bzizinjisa mwakuti Mozeji adacita kuwauza kuti: ‘Bzakwana! Lekani kubweresa pomwe cinthu.’

Amuna na akazi azinji adabzipereka kuti athandize kumanga tendiro. Yahova adawapasa luso kuti akwanise kucita basalo, pakuti winango akhafunikira kukonza na kusona nguwo zabwino, ndipo winango akhafunikira kucita bzinthu bzizinji mwa kuphatisa basa oro, matabwa na minyala minango yakufunika.

Ajirayeriwo adakonza tendiro ninga momwe Yahova akhadawauzira. Kunja kwa tendiro kukhana bwalo. M’bwalomo mukhana cibasiya ca mkuwa na mphatso ikulu. Tsono mkati mwa tendiro, mukhana cinguwo cakudeka comwe cikhagawa tendiro m’bzipinda bziwiri, bzakudziwika ninga Cipinda Cakucena na Cipinda Cakucenesesa. Mu Cipinda Cakucenamo, mukhana mbvuniko wa oro, meza na kamphatso kakutenthera bzakununcira. Ndipo mkati mwa Cipinda Cakucenesesa, mukhana kakaxa kakukonzedwa na matabwa pabodzi na oro, kakudziwika ninga thungwa la cipangano. Un’dziwa kuti cipangano n’ciyani? Ni mbverano omwe wanthu  ambacita. Thungwa la cipanganolo likhakumbusa Ajirayeri bza piciro lawo lakumbabvera Yahova yekha basi.

Yahova adasankhula Aroni na wana wace kuti ambaphate basa m’tendi la mkonkhanolo ninga wansembe. Iwo akhafunika kusamalira tendiro na kumbacita bzakupereka kwa Yahova. Aroni yekha, omwe akhali Mkulu wa ansembe, ndiye akhabvumizidwa kupita m’Cipinda Cakucenesesa. Ndipo iye akhapita m’mwemo kabodzi kokha pa gole kuti akacite bzakupereka bzakupepesera pikado zace, za banja lace na za mtundu wense wa Jirayeri.

Ajirayeri adamaliza kukonza tendi la mkonkhano pambuyo pa gole libodzi atacoka ku Edjipito. Tsapano iwo akhana mbuto kuti ambanamatire Yahova.

Yahova adacitisa kuti mtambo ukhale padzulu pa tendi la mkonkhano. Ndipo mtamboyo ukapitiriza padzulu pa tendiro, Ajirayeriwo akhapitirizambo kukhala pa mbuto imweyo. Tsono, mtamboyo ukakwira, iwo akhadziwa kuti ikhali nthawe yakufuluka, ndipo akhatsudzula tendiro, acitewera komwe kukhayenda mtamboyo.

‘Na bzimwebzo ndidabva fala linango la mphanvu lakucokera pa mpando wa umambo, liciti: “Onani kuti tendi la Mulungu liri pakati pa wanthu; iye an’dzakhala nawo pabodzi ndipo iwo an’dzakhala mbumba yace. Iye Mulungu an’dzakhala nawo pabodzi.”’—Cibvumbulutso 21:3