Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 23

Piciro la Ajirayeri

Piciro la Ajirayeri

Patapita minyezi miwiri kuyambira pomwe Ajirayeri adacoka ku Edjipito, iwo adafika pafupi na phiri la Sinai, ndipo adamanga tsasa pamwepo. Yahova adauza Mozeji kuti akwire phiriro, acikamuuza kuti: ‘Inepano ndapulumusa Ajirayeriwa. Iwo akabvera fala langu, na kusunga mpangano wangu, an’dzakhala wanthu wangu wakupambulika.’ Ndipo Mozeji adabuluka, acikauza Ajirayeri bzense bzomwe Yahova akhadamuuza. Un’dziwa kuti iwo adatawira tani? Iwo adati: ‘Tin’dzacita bzense bzomwe Yahova walewa.’

Mozeji adakwira pomwe phiriro, ndipo Yahova adati: ‘Ndin’dzalewalewa nawe pomwe pakapita nsiku zitatu. Ndipo cenjeza mbumbayo kuti ireke kukwira phiri la Sinairi.’ Tenepo, Mozeji adayendadi kukauza Ajirayeriwo kuti akhale wakukonzeka kubva bzomwe Yahova akhafuna kudzawauza.

Pa nsiku yacitatu, Ajirayeri adayamba kuwona mpheni na mitambo yomwe ikhampswinkha phiriro, ndipo iwo akhabvambo kugunda na kulira kwa bziphaliwali na bzimbututu. Ndipo Ajirayeriwo adayamba kunjenjemera na mantha, pakuti padzulu pa phiri lensero pakhadampsikhidwa na utsi, ndipo kulira kwa bzimbututubzo kukhathumizirika. Patsogolo pace, iwo adawona moto unkubuluka pa phiripo. Ndipo pakati pa motopo, Ajirayeri adabva Fala la Mulungu, licimbalewa kuti: ‘Inepano ndine Yahova. Lekani kunamata mirungu inango.’

Yahova adauza Mozeji bzakutonga bzomwe Ajirayeri akhafunikira kubziteweza. Bzakutongabzo bzikhafotokoza momwe iwo akhafunikira kunamata Yahova, pabodzi na bzinthu bzomwe iye ambawenga. Mozeji adanemba bzakutongabzo, acikabziwerenga patsogolo pa Ajirayeri wense. Atamala kuwerenga bzakutongabzo, Ajirayeriwo adapicira kuti: ‘Tin’dzacita bzense bzomwe Yahova walewa.’ Iwo adapicira kwa Yahova. Tsono kodi iwo adasungadi piciro lawolo?

‘Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, na nzeru zako zense.’—Mateu 22:37