Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 27

Iwo Adapandukira Yahova

Iwo Adapandukira Yahova

Pomwe Ajirayeri akhapitiriza kukhala m’dambo, Kora, Datani, Abiramu na wanthu winango wakukwana 250 adapandukira Mozeji na Aroni. Iwo adalewa kuti: ‘Ifepano taneta namwe! Thangwe ranyi Mozejiwe unkukhala mtsogoleri wathu, ndipo m’bale wako Aroni ankukhala mkulu wa ansembe? Yahova ali pakati pa tensenefe, sikuti kwa imwepo mwekha.’ Tsono Yahova adaipidwa na bzimwebzo, thangwe akhawona kuti wanthuwo akhapandukira iye!

Mozeji adauza Kora na anzacewo kuti: ‘Mangwana mubwere ku tendi la mkonkhano, ndipo mubwerese bzakununkhiza. Yahova an’dzalatiza mbani omwe iye adasankhula.’

Mangwana yace, Kora na anzace wale wakukwana 250 adayenda kukagumana na Mozeji ku tendi la mkonkhano. Pomwe adafika kumweko, iwo adatentha bzakununkhizabzo. Tsono limweri likhali basa la wansembe wokha. Tenepo, Yahova adauza Mozeji na Aroni kuti: ‘Cokani pakati pa Kora na anzacewo.’

Tsono, Datani, Abiramu na mabanja yawo adalamba kuyenda ku tendi la mkonkhano. Yahova adauza Ajirayeri kuti afundukire kutali na matendi ya Kora, Datani na Abiramu. Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo Ajirayeriwo adacitadi bzimwebzo. Patsogolo pace,  Datani, Abiramu na mabanja yawo adacoka m’matendi mwawo, aciima kunja kwa matendiyo. Ndipo mwadzidzi, pansi padafunguka, pacimeza Datani, Abiramu na mabanja yawo! Ndipo ku tendi la mkonkhano kule, moto udabwera kucokera kudzulu, ucimezambo Kora na anzace 250.

Patsogolo pace, Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Tenga mpsimbo za atsogoleri wa dzinza liri-lense, ucinemba madzina yawo pa mpsimbozo. Pa mpsimbo ya dzinza la Levi, nemba dzina la Aroni, ndipo ukamala ziikhe mpsimbozo mu tendi la mkonkhano. Ndipo munthu omwe ndimusankhuleyo, mpsimbo yace in’dzaphukira maluwa.’

Mangwana yace, Mozeji adabweresa mpsimbo zensezo, aciziwonesa kwa atsogoleriwo. Ndipo mpsimbo ya Aroni ikhadaphukira maluwa na kuberekambo bzisapo. Tsapano Yahova akhadatsimikizira kwa wense kuti Aroni ndiye omwe akhadasankhulidwa kuti akhale mkulu wa ansembe.

‘Mbabverani omwe ankutsogolera pakati panu.’—Wahebereu 13:17