Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 24

Ajirayeri Alibe Kuteweza Piciro Lawo

Ajirayeri Alibe Kuteweza Piciro Lawo

Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Kwira pa phiri pano. Ndin’dzanemba bzakutonga bzangu pa minyala miwiri, ndicikupasa’. Mozeji adakwira phiriro, acimala nsiku 40 ali pa phiripo. Pomwe Mozeji akhali pa phiripo, Yahova adanemba Bzakutonga 10 pa minyala miwiri, acipasa Mozejiyo.

Patapita nthawe, Ajirayeri adakumbuka kuti Mozeji akhadawayebwa. Ndipo iwo adati kwa Aroni: ‘Ifepano tin’funa munthu kuti atitsogolere. Tikonzere mulungu!’ Ndipo Aroni adawauza kuti abwerese oro zawo. Aroniyo adasungunusa orozo, acikonza cifanikiso ca kamphulu. Ndipo wanthuwo adati: ‘Kamphuluka ndiye mulungu wathu omwe adaticosa ku Edjipito!’ Iwo adayamba kunamata kamphuluko, acicita madyo. Kodi kukhali kuphonyeka kucita bzimwebzo? Inde, thangwe iwo akhadapicira kuti angadanamata Yahova yekha basi. Tsono, iwo akhateweza lini bzomwe akhadapicira.

 Yahova akhawona bzomwe bzikhacitikabzo, ndipo adauza Mozeji kuti: ‘Polika ukawone bzomwe Ajirayeri ankucita. Iwo ankundibvera lini, ndipo ankunamata cifanikiso.’ Ndipo Mozeji adapolika na minyala miwiri ire m’manja mwace.

Pomwe adafika pafupi na tsasalo, iye adabva wanthu ankuimba. Ndipo pomwe adafika pafupi, iye adawona Ajirayeri ankubzina, acimbagodamira kamphuluko. Mozeji adakalipa kwene-kwene. Iye adathusa pansi minyala ya bzakutonga ire, icipswekeratu. Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo, iye adatenga kamphulu ka oroko, acikapfudziratu. Patsogolo pace, Mozeji adabvunza Aroni kuti: ‘Kodi wabvumiranyi kupumpsidwa na wanthuwa, ucicita cakuipa ninga cimweci?’ Ndipo Aroni adati: ‘Lekani kukalipa. Imwepo mun’dziwa kuti mbumbayi idakhala tani. Iwo akhafuna mulungu, ndipo ndatenga oro zawo, ndazisungunusa, ndiciwakonzera kamphuluka kale.’ Aroni akhafunika lini kucita bzimwebzire. Mozeji adabwerera pomwe pa phiri pale, acikadandaulira Yahova kuti alekerere wanthuwo.

Yahova adalekerera wale omwe akhafunisisa kumubvera. Ajirayeri akhafunika kubvera Mozeji omwe akhaphatisidwa basa na Yahova, nandi?

‘Ukapicira cinthu kwa Mulungu, leka kucedwa kuteweza picirolo, thangwe iye ambakomedwa lini na apsiru. Mbateweza bzomwe umbapicira.’—Mpalizi 5:4