Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 28

Bulu wa Balamu Adalewalewa

Bulu wa Balamu Adalewalewa

Ajirayeri akhadamala kale magole 40 ali m’dambo, ndipo akhadasala pang’ono kuti afike ku dziko lakupiciridwa. Iwo akhadakunda kale mizinda mizinji yamphamvu, ndipo tsapano iwo akhali pafupi na mzinda wa Moabe. Balaki, mambo wa Moabe adacita mantha kuti angadatengeredwa dziko lace na Ajirayeri. Ndipopa iye adacemeresa mwamuna munango wakucemeredwa Balamu kuti adzatemberere Ajirayeriwo.

Tsono Yahova adauza Balamu kuti: ‘Leka kuwatemberera Ajirayeriwo.’ Tenepo Balamu adalamba kuyenda. Mambo Balaki adamucemeresa pomwe kaciwiri, acipicira kumupasa ciri-cense comwe iye angadafuna. Tsono Balamu adalamba basi kuyendako. Koma Yahova adamuuza kuti: ‘Iwepo ndoko, tsono ukalewe bzomwe ndikakuuze.’

Balamu adapakira bulu wace, aciyenda ku Moabe. Iye akhafuna basi kukatemberera Ajirayeri napo Yahova akhadamuletsa. Tenepo, anjo wa Yahova adawonekera kwa iye katatu-kense mu njira. Balamu akhawona lini kuti kutsogolo kwace kukhana anjo, koma bulu waceyo akhawona. Pakuyamba buluyo adathawa mu mseu, acipita m’munda. Patsogolo pace, buluyo adathawa pomwe m’mundamo, acikatsamira mpanda wa minyala, ndipo pamwepo adapanirira mwendo wa Balamu ku mpandako. Pakumalizira pace, buluyo adathawa pomwe acikakhala pakati pa mseu. Nthawe zensezi pomwe buluyo akhathawa anjo wa Yahovayo, Balamu akhamenya buluyo na mpsimbo yace.

Pambuyo pa buluyo kuthawa katatu, Yahova adacitisa kuti buluyo alewelewe. Tenepo, buluyo adabvunza Balamu kuti: ‘Kodi thangwe ranyi unkundimenya?’ Ndipo Balamu adatawira kuti: ‘Thangwe unkundicitisa kukhala ninga psiru. Ndingadakhala na mphanga, ndingadakupheratu.’ Ndipo buluyo adati: ‘Iwepo umbandipakira kale magole yenseneya, kodi ndidakucitira kale bzimwebzi?’

Patsogolo pace, Yahova adacitisa kuti Balamu akwanise kuwona anjoyo. Ndipo anjoyo adati: ‘Yahova alibe kukuuza kuti uleke kukatemberera Ajirayeri?’ Balamu adatawira kuti: ‘Ndaphonyeka. Ndin’bwerera kumui  ndipo.’ Koma anjoyo adati: ‘Iwepo ndoko ku Moabeko, tsono, ukalewe bzomwe Yahova akakuuze.’

Kodi Balamu adapfunza cinthu na bzimwebzo? Nee. Pambuyo pa bzimwebzi, Balamu adayezera basi kutemberera Ajirayeri katatu-kense. Tsono, Yahova adacitisa kuti matembereroyo yakhale bzisimbo kwa Ajirayeriwo. Pomwe Ajirayeri adadzakunda mzinda wa Moabe, Balamu adaphedwambo. Bzingadakhala lini bwino Balamu kubvera Yahova pakuyamba pale?

‘Cenjerani na kusirira kwa nsanje kwa mtundu uli-wense, pakuti napo munthu akhale na bzinthu bzizinji, moyo wace umbacokera lini ku bzinthu bzomwe anabzo.’—Luka 12:15