Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 26

Azondi Khumi na Awiri

Azondi Khumi na Awiri

Pomwe Ajirayeri adafuluka pafupi na phiri la Sinai, iwo adafamba m’dambo mpaka kukafika ku mbuto inango yomwe ikhacemeredwa Kadesi. Kumweko Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Tumiza amuna 12 wa dzinza liri-lense kuti akazondere dziko la Kanani lomwe ndin’dzapasa Ajirayeri.’ Ndipo Mozeji adasankhula amuna 12, aciwauza kuti: ‘Ndokoni ku dziko la Kanani, ndipo kawoneni penu dzikolo ndabwino na penu lin’mera cakudya. Kawonenimbo penu wanthu wa kumweko mbamphanvu, na penu iwo ambakhala m’matendi ayai m’mizinda.’ Djosuwe na Kalebe akhali pakati pa azondiwo, ndipo wense adayenda ku Kananiko.

Patapita nsiku 40, azondiwo adadzabwerera, ndipo iwo adabweresa bzisapo bzabwino bzakusiyana-siyana. Iwo adalewa kuti: ‘Dzikolo ndabwinodi, tsono wanthu wa kumweko mbamphavu, mizinda yawo njakulimba, ndipo ina mipanda mitali-mitali.’ Tsono Kalebe adati: ‘Ifepano tingawakunde. Mbatiyendeni tsapanopa!’ Un’dziwa thangwe ranyi Kalebe adalewa tenepayu? Thangwe iye na Djosuwe akhakhulupira Yahova. Tsono, azondi winangowo adati: ‘Nee! Lekani kuwabvera amwewa. Wanthuwo mbatali kwene-kwene, ali ninga bzinzonzomtali! Ifepano tikhawoneka ninga tubziwala pa maso pawo.’

Ajirayeriwo adataya mtima pakubva bzimwebzo. Ndipo iwo adayamba kudandaula, aciti: ‘Mbatisankhuleni munthu munango, acititsogolera kuti tibwerere ku Edjipito. Tiniyenderanyi kumweko? Kuti tikafe?’ Djosuwe na  Kalebe adati: ‘Lekani kupandukira Yahova, ndipo lekani kucita mantha. Yahova an’dzakukhotcererani.’ Tsono Ajirayeriwo alibe kufuna kubva bzimwebzo. Ndipo iwo akhafuna kupha Kalebe na Djosuwe!

Kodi Yahova adacita ciyani na bzimwebzo? Iye adati kwa Mozeji: ‘Ajirayeriwa an’funa lini kundibvera pambuyo pa bzense bzomwe ndawacitira. Ndipopa iwo an’khala mu dambomu kwa magole 40, acifera mom’muno. Wana wawo wokha pabodzi na Djosuwe na Kalebe ndiwo omwe an’dzapita mu dziko lomwe ndidawapicira.’

‘Kodi thangwe ranyi munkucita mantha tenepayu wanthu wacikhulupiro cakucepamwe?’—Mateu 8:26