Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 14

Mulumbwana Omwe Adabvera Mulungu

Mulumbwana Omwe Adabvera Mulungu

Zuze akhali m’bodzi wa wana ang’ono wa Djakobi. Ndipo abale wace akulu-akulu akhadziwa kuti iye akhafunidwa kwene-kwene na pai wawo. Un’dziwa kuti iwo adacita ciyani thangwe ra bzimwebzi? Iwo adayamba kumbamuwenga thangwe ra nsanje. Ndipo pa nsiku inango, Zuze adalota bzinthu bzakudabwisa. Pomwe iye adafotokozera abale wace bzomwe akhadalotabzo, iwo adakumbuka kuti bzimwebzo bzikhafuna kulewa kuti pa nsiku inango abale wacewo angadadzamugodamira Zuzeyo. Tenepo, iwo adadzanyanyiratu kumbamuwengako!

Pa nsiku inango, pomwe abale wa Zuze akhali ku busa pafupi na mzinda wa Sikemu, Djakobi adatumiza Zuze kuti akawone momwe iwo akhaliri. Na patali, iwo adawona Zuze akubwera, ndipo adayamba kuuzana kuti: ‘Onani nyakulota ule ankubwera. Mbatimupheni.’ Pomwe Zuze adafika, iwo adamuphata, acimuthusa m’cidindi cakuzika kwene-kwene kuti amuphe. Tsono, m’bale wawo Juda adati: ‘Lekani kumupha! Koma mbatimuguliseni ninga kapolo.’ Tenepo, iwo adamugulisa na kobiri 20 za siriva kwa anyamalonda omwe akhayenda ku Edjipito.

Patsogolo pace, abale wacewo adatenga mkanjo wa Zuzeyo, aciunyika m’mulopa wa mbuzi. Ndipo adakalatiza pai wawo, aciti: ‘Muwoneni mkanjoyu penu si wa mwana wanu Zuze.’ Pomwe Djakobi adauwona, iye adayamba kulira kwene-kwene thangwe adakumbuka kuti Zuze akhadaphedwa na cirombo, ndipo iye akhatsangalazika lini.

Ku Edjipito, Zuze adakagulisidwa ninga kapolo kwa Potifari, omwe akhali munthu wakufunika kwene-kwene. Tsono Yahova alibe kumuyebwa Zuze. Potifari adawona kuti Zuze akhaphata bwino basa lace, nakuti iye akhali munthu wakukhulupirika. Tenepo, iye adamusankhula kuti ambanyang’anire bzinthu bzace bzense.

Tsono mkazi wa Potifari adawona kuti Zuze akhali munthu wakudeka na wamphanvu. Tenepo, mkazi wa Potifariyo akhambamuuza nsiku zense kuti agonane naye. Un’dziwa Zuze akhacita ciyani? Iye akhambalamba, aciti: ‘Nee! Mpsakuphonyeka! Mbuya wangu ambandikhulupira, ndipo imwepo ndimwe mkazi wace. Ndikagona namwe, ndin’phonyera Mulungu wangu!’

Tsono pa nsiku ibodzi, mkazi wa Potifari adaphata bzakubvala bza Zuze, acimungingimira kuti agonane naye. Tsono iye adathawa. Pomwe Potifari adabwera, m’mbuto mwa kumuuza cadidi, mkaziyo adanamiza bayaceyo, mwakulewa kuti Zuze akhafuna kugona naye. Tenepo, Potifariyo adakalipa kwene-kwene, acifungira Zuze m’kawoko. Tsono Yahova alibe kumuyebwa Zuze.

‘Bzicepsweni pansi pa dzanja lamphanvu la Mulungu, kuti adzakukuzeni pa nthawe yace.’—1 Pedru 5:6