Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 17

Mozeji Adasankhula Kunamata Yahova

Mozeji Adasankhula Kunamata Yahova

Ku Edjipito, banja la Djakobi lidadzadziwika na dzina la Jirayeri. Pambuyo pa kufa kwa Djakobi na Zuze, Farawo munango adadzayamba kutonga ku Edjipitoko. Ndipo iye adayamba kubva mantha pakuwona kuti Ajirayeri akhawanda, ndipo akhali wamphanvu kuposa Aedjipitowo. Ndipopa iye adakakamiza Ajirayeriwo kuti ambaphate basa ninga akapolo kumunda na kumbaumba njedwa. Napo Aedjipito akhambawaboneresa kwene-kwene, Ajirayeriwo akhapitiriza basi kumbabalana, acimbathumizirika. Pakuti Farawo akhakomedwa lini na bzimwebzo, iye adatonga kuti aphedwe mwana wacimuna ali-wense omwe abadwe na Ajirayeri. Ajirayeriwo adacita mantha kwene-kwene na bzimwebzo, nandi?

Tsono, mkazi m’bodzi Mjirayeri omwe akhacemeredwa Jokebedi, adabereka mwana wacimuna wakudeka kwene-kwene. Kuti amukhotcerere, iye adamuikha m’citundu mwanayo, acibisa citundoco m’mauswa matali-matali ya m’phepete mwa mkulo wa Nilo. Tenepo, Miriyamu mpfumakazi ya mwanayo, adaima pafupi kuti awone n’ciyani comwe cingadacitika.

Ndipo mwana wacikazi wa Farawo, adayenda mu mkulo wa Nilo kuti akasambe. Tsono pomwe adafika kumweko, iye adawona citunduco. Mkati mwace, adawona kamwana komwe kakhalira, ndipo adakabvera nsisi. Pomwe Miriyamu adawona bzimwebzo, iye adafendera, acibvunza mwana wa Farawoyo kuti: ‘Kodi mun’funa ndikunyang’anireni munthu kuti ambakumamisireni mwanayu?’ Pomwe mwana wa Farawo adatawira kuti inde, Miriyamu adayenda kukacemera Jokebedi mai wace caiye wa mwanayo. Ndipo mwana wacikazi wa Farawoyo adamuuza kuti: ‘Tenga mwanayu ukandilerere, ndipo ndin’dzakulipira.’

Pomwe mwanayo adakula pang’ono, Jokebedi adayenda kukamupereka kwa mwana wacikazi wa Farawo, ndipo mwana wa Farawoyo adamufuwa ninga mwana wace caiye, acim’pasa dzina lakuti Mozeji. Tenepo, Mozejiyo adaleredwa ninga nduna, ndipo akhana ciri-cense comwe angadafuna. Tsono Mozeji akhalibe kumuyebwa Yahova. Iye akhadziwa bwino-bwino kuti akhali Mjirayeri sikuti Mdjipito. Ndipo iye adasankhula kunamata Yahova.

Pomwe akhana magole 40 yakubadwa, Mozeji adakumbuka bza kuthandiza wanthu wa mtundu wace. Pa nsiku inango, Mozeji adawona Mdjipito m’bodzi akumenya kapolo Mjirayeri. Pamwepo Mozejiyo adamenya Mdjipitoyo mpaka kumupha, acifucira thupi racero pa mcenga. Pomwe Farawo adadziwa bzimwebzo, adafuna kupha Mozeji. Tsono Mozeji adathawa, aciyenda ku dziko lakucemeredwa Midiyani. Ndipo Yahova adapitiriza kumusamalira kumweko.

‘Mwa cikhulupiro Mozeji . . . adalamba kucemeredwa mwana wa mwana wacikazi wa Farawo, koma adasankhula kuzunzidwa pabodzi na wanthu wa Mulungu.’—Wahebereu 11:24, 25