Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 20

Matsoka Manango Matanthatu

Matsoka Manango Matanthatu

Mozeji na Aroni adayenda kwa Farawo kuti akalewe mafala ya Yahova yakuti: ‘Ukasaya kuleka wanthu wangu kuyenda, ndin’tumiza abulula mu Edjipitomo.’ Abululawo adadzapita m’nyumba za Aedjipito wense kuyambira nyakudala mpaka nyakusauka. Abululawo adadzala mu Edjipitomo, tsono komwe Ajirayeri akhakhala ku Goseni kukhalibe. Kuyambira tsoka lacinai mpaka lakumalizira likhagwera Aedjipito wokha. Farawo adadandaulira Mozeji kuti: ‘Kumbira Yahova amalise abululawa, ndipo ndin’kusiyani muyende.’ Pomwe Yahova adamalisa tsokalo, Farawo adacinja nzeru zace, acilewa kuti angadalekerera lini kuti Ajirayeri ayende. Farawo akhali munthu wakuuma mtima, nandi?

Yahova adati: ‘Farawo akasaya kuleka kuti wanthu wangu ayende, bzifuwo bza Aedjipito bzin’duwala, bzicifa.’ Mangwana yace bzifuwobzo bzidayambadi kufa. Tsono bzifuwo bza Ajirayeri bzikhafa lini. Na tenepo, Farawo adapitiriza basi kuumisa mtima wace, ndipo alibe kusiya kuti Ajirayeri ayende.

Patsogolo pace Yahova adati kwa Mozeji: ‘Tenga dotha uliwaze m’dzaulu.’ Pomwe adacita bzimwebzo, Aedjipito wense pabodzi na bzifuwo bzawo adakhala na bzironda bzakuwawa kwene-kwene. Na tenepo, Farawo adalamba basi kusiya Ajirayeri kuti ayende.

Ndipo Yahova adatuma Mozeji kuti akauuze Farawo mafala aya: ‘Thangwe ranyi un’kuwaletsa wanthu wangu kuyenda? Mangwana ndin’dzagwesa nvula ya matalala.’ Ndipo mangwana yace Yahova adatumizadi nvula ya matalala, bziphaliwali na mpheni. Ikhali nvula ya dzawoneni, yomwe idagwesa miti na bzense bzomwe bzikhadabzalidwa mu Edjipitomo. Tsono ku Goseni komwe Ajirayeri akhakhala, kukhacitika lini bzimwebzi. Farawo adati kwa Mozeji: ‘Dandaulira Yahova kuti aimise bzimwebzi! Ndipo ndin’dzakusiyani muyende.’ Mozeji adacitadi bzimwebzo. Tsono pomwe nvulayo idandoima, Farawo adacinjiratu nzeru zace.

Ndipo Mozeji adati: ‘Dzombe liti lidye bzinthu bzense bzomwe bzidasiidwa na nvula ya matalala ire.’ Bzulu na bzulu bza adzombe bzidadya bzense bzomwe bzikhadasalabzo. Farawo adakumbira Mozeji kuti: ‘Dandaulira Yahova kuti acose dzomberi.’ Tsono pomwe Yahova adamalisa dzombero, Farawo adapitiriza basi kuumisa mtima wace.

Patsogolo pace Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Futhula boko lako m’dzaulu.’ Pomwe Mozeji adafuthula boko lacero, pa nthawe imweyoletu kudacita mdima. Aedjipito adamala nsiku zitatu ali mu mdima, ndipo akhawona lini cinthu ne munthu. Tsono ku Goseni komwe Ajirayeri akhakhala, kukhana ceza.

Tenepo, Farawo adati kwa Mozeji: ‘Iwepo na wanthu wako mungayende. Tsono lekani kutenga bzifuwo bzanu.’ Mozeji adati: ‘Tin’funika kutenga bzifuwo bzathubzo kuti tikapereke nsembe kwa Mulungu wathu.’ Tsono Farawo adakalipa kwene-kwene na bzimwebzo, ndipo adathotha Mozejiyo, aciti: ‘Coka muno tsapanopapa! Ndipo ndikadzakuwona pomwe, ndin’dzakupheratu.’

‘Imwepo mun’dzawona pomwe kusiyana pakati pa nyakulungama na nyakuipa, na pakati pa omwe ambatumikira Mulungu na omwe alibe kumutumikira.’—Malakiya 3:18