Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 19

Matsoka Matatu Yakuyambirira

Matsoka Matatu Yakuyambirira

Ajirayeri akhakakamizidwa kuphata basa ninga akapolo ku Edjipito. Ndipopa Yahova adatumiza Mozeji na Aroni kwa Farawo, acikamuuza kuti: ‘Leka wanthu wangu ayende ku dambo kuti akandinamate.’ Farawo pakubva bzimwebzo mwakubzikuza adatawira kuti: ‘Ndiribe basa na Yahova ne na bzomwe alewabzo, ndipo ndin’siya lini Ajirayeri ayende.’ Ndipo Farawo adapitiriza kukakamiza Ajirayeriwo kuphata basa lakuumiratu kuposa pakuyamba pale. Tenepo, Yahova adakumbuka bza kuwonesa mphanvu zace kwa Farawo. Un’dziwa adacita ciyani? Iye adatumizira Aedjipito Matsoka 10. Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Farawo an’funa lini kundibvera! Mangwana macibese-bese iye an’dzayenda ku mkulo wa Nilo. Iwepo udzayende kukagumana naye kumweko, ndipo ukamuuze kuti: ‘Pakuti waletsa wanthu wangu kuyenda kukandinamata, madzi ya mu mkuloyu yan’sanduka mulopa.’ Mozeji adabvera, ndipo adayendadi kumweko. Pomwe Aroni adamenya mkuloyo na mpsimbo, madzi yense ya mu mkulo wa Nilo yadasanduka mulopa, ndipo Farawo adawona bzimwebzo na maso yace. Nsomba zidafa, ndipo madziyo yadayamba kununkha. Kukhalibe madzi yakumwa ku Edjipito. Na tenepo, Farawo adalamba basi kusiya Ajirayeri kuti ayende.

 Patapita nsiku zinomwe, Yahova adatumiza pomwe Mozeji kuti akauze Farawo mafala aya: ‘Ukasaya kusiya wanthu wangu kuti ayende, mu Edjipito mwense mun’dzadzala na acule. Farawo alibe kubvera. Aroni adadzusa mpsimbo yace m’dzaulu, ndipo acule adayamba kudzala m’dzikomo. Aculewo akhali pense-pense, m’nyumba, m’bzombo na m’bzipinda bzense! Farawo adauza Mozeji kuti adandaulire Yahova kuti amalise tsokalo, acipicira kuti angadasiya Ajirayeri kuyenda ku dambo. Yahova adamalisa tsokalo, ndipo acule wense adafa. Aedjipito adawaunjika m’mimudu mikulu-mikulu, ndipo dzikolo likhanunkha kwene-kwene. Farawo pakuwona bzimwebzo iye adati: ‘Ndin’leka lini kuti Ajirayeri ayende.’

Patsogolo pace, Yahova adati kwa Mozeji: ‘Muuze Aroni amenye pansi na mpsimbo yaceyo, ndipo pfumbi lin’dzasanduka ncence.’ Pomwe Aroni adacita bzimwebzo, mu Edjipito mwense mudadzala na ncence. Pomwe Aedjipito adawona bzimwebzo iwo adati kwa Farawo: ‘Tsokali ndakucokeradi kwa Mulungu.’ Tsono Farawo alibe kucinja nzeru zace.

‘Inepano ndin’dzawadziwisa, ulendo buno ndin’dzawacitisa kuti adziwe boko langu na mphanvu zangu, ndipo an’dzadziwa kuti dzina langu ndine Yahova.’—Jeremiya 16:21