Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 21

Tsoka Lacikhumi

Tsoka Lacikhumi

Mozeji adapicira Farawo kuti angadabwerera lini pomwe kudzawonana naye. Koma akanati kuyenda, iye adauza Farawo kuti: ‘Pakati pa usiku bwa lero, mwana ali-wense wakuyamba kubadwa mu Edjipito muno, anifa. Kuyambira mwana wa Farawo mpaka wana wa akapolo.’

Yahova adauza Ajirayeri kuti acite cilaliro cakupambulika. Ndipo iye adati: ‘Phani mwana wa bira ayai mwana wa mbuzi wa gole libodzi lakubadwa, ndipo mutenge mulopa wace, muciupalangira mphepete mwa misuwo yanu. Muwotce nyamayo mucidya na mkate wakusaya cakufufumisa. Mukhale wakukonzeka kuti mucoke. Usiku buno ndin’kucosani muno.’ Ajirayeri adakomedwa kwene-kwene kubva bzimwebzi, nandi?

Pakati pa usiku, anjo wa Yahova adapita m’nyumba zense za Aedjipito zomwe zikhalibe kupalangiridwa mulopa mphepete mwa msuwo, acipha mwana ali-wense wakuyamba kubadwa. Kuyambira mwana wa nyakudala mpaka mwana wa nyakusauka. Tsono anjoyo alibe kupita m’nyumba zomwe zikhadapalangiridwa mulopa. Ndipopa kwa Ajirayeri kulibe kufa mwana na m’bodziyo.

Napo mwana wakuyamba wa Farawo adafambo. Pamwepo Farawo adadzathetheratu. Pa nthawe imweyoletu, iye adauza Mozeji na Aroni kuti: ‘Cokani muno. Ndokoni mukanamate Mulungu wanuyo. Tengani bzifuwo bzanu bzense muyende!’

 Ajirayeri adafuluka mu Edjipito pomwe mwezi ukhadadzala, ndipo iwo akhadalinganizidwa mwa mabanja na madzinza. Akhalipo amuna wakukwana 600.000 pabodzi na akazi na wana azinji. Ndipo winango omwe akhali lini Ajirayeri, adayendambo kuti akanamate Yahova. Tsapano, mtundu wa Jirayeri ukhadatsudzulidwa!

Kuti ambakumbukire momwe Yahova adawapulumusira, Ajirayeri akhambacita cilaliro cakupambulika kabodzi pa gole. Ndipo akhacicemera paskwa.

‘Ndakuleka na moyo kuti ndikuwonese mphanvu zangu, na kuti dzina langu lipalizidwe pa dziko lense la pansi.’—Waroma 9:17