Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 22

Cakudabwisa mu Nyanza Ifuira

Cakudabwisa mu Nyanza Ifuira

Pomwe Farawo adabva kuti Ajirayeri afuluka mu Edjipito, iye adacinjiratu nzeru zace, ndipo adakumbuka bza kuyenda kukawabweza. Iye adauza anyankhondo wace kuti: ‘Konzekerani ngolo za nkhondo, tiwatewere! Ifepano tikhafunika lini kuwalekerera kuti ayende.’ Iye na anyankhondo wacewo adayamba kutewera Ajirayeriwo.

Yahova ndiye omwe akhatsogolera wanthu wace. Masikati iye akhaphatisa basa mtambo, ndipo usiku akhaphatisa basa moto. Iye adawatsogolera mpaka pafupi na Nyanza Ifuira, aciwauza kuti abakadikhire pamwepo.

Patsogolo pace, Ajirayeriwo adawona Farawo na anyankhondo wace ankubwera. Iwo akhalibe kwa kuthawira, thangwe kutsogolo kwawo kukhana Nyanza Ifuira, ndipo m’mambuyo mwawo mukhana Aedjipito. Ajirayeriwo adabva mantha, aciyamba kulirira Mozeji, aciti: ‘Ifepano tinifa! Bzikhali bwino kutisiya ku Edjipito kule.’ Tsono Mozeji adatawira kuti: ‘Lekani kugopa. Dikhirani muwone momwe Yahova an’tipulumusira.’ Mozeji akhakhulupira Yahova na mtima wense, nandi?

Yahova adauza Ajirayeri kuti apitirize na ulendo bwawo. Iye adacosa mtambo omwe ukhali kutsogolo kwa Ajirayeriwo, aciuikha m’mambuyo mwawo. Ndipo mtamboyo udakhala pakati pa Ajirayeri na Aedjipito. Tenepo, kumbali kwa Aedjipito kukhana mdima, tsono kumbali kwa Ajirayeri kukhana ceza.

Yahova adauza Mozeji kuti adzuse mpsimbo yace, acilata Nyanza. Pamwepo, Yahova adacitisa conzi camphanvu usiku bwensebo. Ndipo Nyanzayo idagawika kati na kati, icisiya njira. Ajirayeriwo adayambuka nyanzayo acimbaponda pansi pakuuma.

Farawo na anyankhondo wace adapitiriza kutewera Ajirayeriwo. Iwo adapitambo mu njira yomwe Yahova akhadafungula pakati pa Nyanza Ifuirayo. Tenepo, Yahova adacitisa phiringu pakati pa Aedjipito, ndipo maroda ya ngolo zawo yadayamba kudzongeka. Aedjipitowo adakuwa kuti: ‘Mbatibwerereni! Yahova ankuwamenyera nkhondo!’

Tenepo Yahova adauza Mozeji kuti adzuse pomwe mpsimbo yace, acilata Nyanzayo. Pomwe Mozeji adacita bzimwebzo, madziyo yadagwa, yaciphatana kabodzi na kabodzi, ndipo Farawo na anyankhondo wace wense adafera pamwepo.

Na kumbali inango ire, Ajirayeri adawona bzense bzomwe Yahova adacita. Ndipo iwo adayamba kuimba nyimbo yakutenda Yahovayo, aciti: ‘Muimbireni Yahova thangwe wense adziwe kuti iye ngwamphanvu zense! Iye wathusa m’Nyanza ngolo na anyakuzifambisa.’ Pomwe wanthuwo akhaimba, akazi akhabzina, acimbamenya tung’oma. Ndipo wense akhakomedwa kwene-kwene thangwe akhali pa ufulu.

‘Tenepo tin’funika kukhala wakulimba mtima ticilewa kuti: “Yahova ndiye mthandizi wangu, cipo ndicidzacita mantha. Munthu angandicitenyi?”’—Wahebereu 13:6