Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 16

Nkhani ya Djobi

Nkhani ya Djobi

Ku dziko linango lakucemeredwa Uzi, kukhana mwamuna m’bodzi omwe akhanamata Yahova. Dzina lace akhali Djobi. Iye akhali munthu wakudala, ndipo akhana banja likulu. Iye akhali munthu wakudeka mtima, ndipo akhathandiza wanthu wakusauka, amansiwa na nkhungwa. Tsono, kodi iye angadagumanambo lini na mabvuto thangwe ra kukhala munthu wabwino?

Djobi akhadziwa lini kuti Sathani akhaipidwa naye. Ndipo Yahova adati kwa Sathani: ‘Mtima wako uli pa mtumiki wangu Djobi? Pakuti palibe munthu ninga iye pa dziko la pansi. Iye ni munthu wakubvera na wakulungama.’ Tsono Sathani adatawira kuti: ‘Djobi ambakubverani thangwe imwepo mumbamukhotcherera na kumusimba. Mwam’pasa mbuto na bzifuwo bzizinji. Mucosereni bzensebzi, muwone penu iye an’siya lini kukunamatani.’ Ndipo Yahova adati: ‘Ndoko ukamuyeze Djobiyo, tsono leka kukamupha.’ Kodi thangwe ranyi Yahova adalekerera kuti Sathani ayeze Djobi? Thangwe iye akhadziwa kuti Djobi akhali munthu wakukhulupirika.

Sathani adayamba kuyeza Djobi mu njira zakusiyana-siyana. Cakuyamba, iye adacitisa kuti wanthu abe ng’ombe na mabulu ya Djobi. Caciwiri, iye adatumiza moto kuti ukaconthe mabira yense ya Djobi. Cacitatu, iye adacitisa kuti mbava zibe ngamira za Djobi na kupha anyabasa wace womwe akhasamalira bzifuwo. Tsono cidacitika pomwe cinthu cakuwawa kwene-kwene. Wana wa Djobi akhacita phwando m’nyumba, ndipo nyumbayo idawagwera, aciferatu wensewo. Djobi adasunama kwene-kwene na bzimwebzo, tsono iye alibe kuleka kunamata Yahova.

Sathani akhafuna kuti Djobi abonere kwene-kwene kuposa pamwepa. Tenepo, iye adacitisa kuti thupi race lense likhale na bzironda. Djobi akhadziwa lini kuti thangwe ranyi bzikacitika bzensenebzo. Tsono, iye alibe kusiya basi kunamata Yahova. Ndipo Yahova adakomedwa kwene-kwene na kukhulupirika kwaceko.

Patsogolo pace, Sathani adatumiza wanthu atatu kuti akayeze Djobi. Iwo adauza Djobi kuti: ‘Pinango iwepo waphonyera Mulungu, ucibisa bzakuphonya bzakobzo, ndipopa Mulungu ankukulanga.’ Koma Djobi adati: ‘Ndiribe kucita cinthu ciri-cense cakuphonyeka.’ Tsono Djobi adayamba kukumbuka kuti Yahova ndiye omwe akhacitisa mabvuto yaceyo, ndipo adati: ‘Si cirungamo kuti Mulungu andicitire bzimwebzi.’

Munthu munango, omwe dzina lace ni Eliu, akhali pafupipo, ndipo akhabva maceza yawoyo mwa tceru. Ndipo iye adadzapitirambo nkhaniyo, acilewa kuti: ‘Bzomwe munkulewabzi n’cadidi lini. Nthawe zinango tingabvesese lini thangwe ranyi Yahova ambalekerera kuti bzinthu bzinango bzicitike. Tsono iye ambacita lini bzinthu bzakuipa, mbuto mwace iye ambawona bzense, acithandiza wanthu pa mabvuto yawo.’

Patsogolo pace, Yahova adalewalewa na Djobi, aciti: ‘Ukhali kuponi pomwe ndidakonza kudzulu na dziko la pansi? Thangwe ranyi unkukumbuka kuti ndikukucitira lini cirungamo? Iwepo ukhandolewalewa, koma unkudziwa lini thangwe ranyi bzimwebzi bzinkukucitikira.’ Djobi adabvuma kuphonya kwaceko, ndipo adati: ‘Ndakuphonyerani. Tsapano ndazindikira kuti imwepo ndimwe Mulungu wa mphanvu zense, ndipo inepano ndine munthu omwe ndin’dziwa lini cinthu. Palibe cinthu comwe cingatazike kwa imwepo. Ndilekerereni pa bzomwe ndalewabzi.’

Djobi adabonera kwene-kwene, koma iye adapitiriza kukhala xamwali wa Yahova. Thangwe ra bzimwebzo, Yahova adapoza Djobi, acimusimba na bzinthu bzizinji kuposa pakuyamba pale. Djobi adadzakhala na moyo utali na wacikondweso. Yahova adamusimba thangwe ra kumubvera napo pa nthawe zakunesa. Kodi un’funambo kukondwesa Yahova ninga momwe Djobi adacitira? Tenepo, mbabvera Yahova, ucipitiriza kumunamata napo pa nthawe zakunesa.

‘Mudabva bza kupirira kwa Djobi na kuwona bzomwe Yahova adamupasa, mucidziwa kuti Yahova ngwalufoyi cairo na wansisi.’—Tiyago 5:11