Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 18

Citsamba Comwe Cikhagaka

Citsamba Comwe Cikhagaka

Mozeji adakhala magole 40 ku Midiyani. Iye adalowola, ndipo adakhala na wana. Pa nsiku inango, Mozeji adayenda kukadyesa mabira yace pafupi na phiri la Sinayi, ndipo adawona cinthu cakudabwisa. Iye adawona citsongodza comwe cikhagaka, koma cikhapsa lini! Pomwe Mozeji akhafendera pafupi kuti awone n’ciyani comwe cikhacitikaco, iye adabva fala linkucokera pa citsongodzapo, liciti: ‘Mozeji! Leka kufendera pafupi. Cosa xango zako thangwe mbuto yomwe udaimayo njakucenesedwa.’ Yahova ndiye akhalewalewa mwa kuphatisa basa anjo.

Mozeji adabva mantha, acimpsinkha nkhope yace. Yahova adapitiriza kulewalewa kuti: ‘Ndawona kutsautsika kwa Ajirayeri. Ndin’dzawacosa mu dziko la Edjipito, ndicikawapasa dziko labwino. Iwepo ndiye omwe un’dzatsogolera wanthu wangu pa kuwacosa mu Edjipitomo.’ Mpsakupenukisa lini kuti Mozeji adabva mantha, nandi?

Ndipopa iye adabvunza kuti: ‘Kodi iwo akakandibvunza kuti mbani wakutuma, ndin’kawatawira tani?’ Mulungu adamuuza kuti: ‘Ukawauze kuti Yahova, Mulungu wa Abalahamu, Mulungu wa Izaki na Mulungu wa Djakobi ndiye wakutuma.’ Patsogolo pace Mozeji adati: ‘Tsono, iwo akasaya kukandikhulupira, ndin’kacita tani?’ Yahova adamuwonesa kuti angadamuthandiza. Iye adauza Mozeji kuti athuse pansi mpsimbo yace, ndipo mpsimboyo idasanduka cinyoka! Pomwe Mozeji adaphata ku ncira kwa cinyokaco, cidadzasanduka pomwe mpsimbo. Ndipo Yahova adati: ‘Akakawona bzakudabwisabzi, iwo an’kakhulupira kuti ndine omwe ndakutumiza.’

Tsono Mozeji adati: ‘Inepano ndin’kwanisa lini kulewalewa patsogolo pa wanthu.’ Yahova adamupicira kuti: ‘Ndin’dzakuuza bzomwe ukalewe, ndipo ndin’lewalewa na m’bale wako Aroni kuti akuthandize.’ Pakudziwa kuti Yahova angadamulekerera lini, Mozeji adatenga mkazace na wana wace, aciyenda ku Edjipito.

‘Lekani kucita thupo na bzomwe mun’kalewa ayai na momwe mun’kalewalewera, thangwe pa nthawe imweyo, mun’dzapasidwa bzomwe mulewe.’—Mateu 10:19