Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 15

Yahova Alibe Kumuyebwa Zuze

Yahova Alibe Kumuyebwa Zuze

Pomwe Zuze akhali m’kawoko, Farawo adalota bzinthu bzakudabwisa bzomwe palibe munthu akhakwanisa kubzithumbudzula. Tsono mtumiki m’bodzi wa Farawo adalewa kuti Zuze angadakwanisa kuthumbudzula thandauzo la bzomwe akhadalotabzo. Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Farawo adacemeresa Zuze.

Ndipo Farawo adabvunza Zuze kuti: ‘Kodi ungakwanise kuthumbudzula bzinthu bzomwe ndalotabzi?’ Zuze adatawira kuti: ‘Inde! Kun’dzakhala na magole manomwe ya cakudya cizinji mu Edjipito muno. Ndipo patsogolo pace, kun’dzakhalambo na magole manomwe ya njala. Tenepo, sankhulani munthu wanzeru kuti adzakokhanise na kusamalira bwino cakudyaco kuti wanthu wanu aleke kudzafa na njala.’ Ndipo Farawo adatawira kuti: ‘Ndin’sankhula iwepoletu! Iwepo un’khala munthu waciwiri wakufunika kwene-kwene mu Edjipito muno!’ Kodi Zuze adakwanisa tani kuthumbudzula bzomwe Farawo akhadalota? Iye adathandizidwa na Yahova.

Kwa magole manomwe, Zuze adakonkhanisa cakudya cizinjisa. Patsogolo pace padadzakhaladi na njala pa dziko lense la pansi ninga momwe Zuze akhadalewera. Wanthu wa m’madziko yakusiyana-siyana akhambayenda kukagula cakudya kuna Zuze. Pomwe Djakobi adadziwa kuti ku Edjipito kukhana cakudya, iye adatumiza wana wace 10 kuti akagule cakudyaco.

Pomwe wana wa Djakobi adafika ku Edjipitoko, iwo adagumana na Zuze. Zuze adawazindikira abale wacewo, tsono iwo alibe kumuzindikira. Iwo adamugodamira ndendende ninga momwe Zuzeyo akhadalotera pomwe akhali mwana. Zuze akhafuna kudziwa penu abale wacewo akhapitiriza kukhala wanthu wakuipa. Tenepo, iye adati: ‘Imwepo ndimwe azondi. Mwabwera kudzawona kutepa kwa dziko lathu.’ Iwo adatawira kuti: ‘Nee, ndife lini azondi! Ifepano tacokera ku dziko la Kanani. Tikhalipo abale 12 , tsono m’bodzi adatisiya, ndipo munango wakumalizira wasala kumui na pai wathu.’ Ndipo Zuze adati: ‘Ndingadzakukhulupireni pokha-pokha mukadzamubweresa m’bale wanu wakumalizirayo.’ Tenepo, iwo adabwerera ku Kanani.

Pomwe cakudya cidadzawamalira ku Kanani, Djakobi adatuma wana wace kuti ayende pomwe ku Edjipito. Pa ulendo bumwebu iwo adayenda na mng’ono wawo Benjamini. Pomwe adafika ku Edjipitoko, Zuze adawayeza pomwe abale wacewo. Iye adatenga kopo yace ya siriva, aciyiikha m’sakha mwa Benjamini. Patsogolo pace, Zuze adati: ‘Amwewale aba kopo yangu ya siriva! Atewereni, mucikawaseca!’ Pomwe anyabasa wa Zuze adakaigumana kopoyo m’sakha mwa Benjamini, abale wacewo adadzidzimuka mwa mantha, aciti: ‘Taphata minyendo mbuya wathu, lekani kumupasa nyathwa Benjaminiyu, pasani nyathwa ifepano m’mbuto mwace.’

Tenepo, Zuze adadziwa kuti abale wacewo akhadacinja. Ndipo iye alibe kukwanisa kupitiriza kubziphata. Iye adayamba kulira, acilewa kuti: ‘Ndine m’bale wanu Zuze. Kodi pai wangu akana moyo?’ Abale wacewo adadabwa kwene-kwene. Ndipo iye adapitiriza kulewa kuti: ‘Lekani kubzipasa mulandu thangwe ra bzomwe mudandicitirabzi. Mulungu ndiye omwe adanditumiza kuno kuti ndidzapulumuse moyo wanu. Tsapano ndokoni mukatenge pai wangu, mubwere nawo kuno.’

Iwo adabwereradi ku Kanani, ndipo adakauza pai wawo bzipsa bzabwinobzi, aciyenda nawo pabodzi ku Edjipito. Ndipo Zuze adadzawonana pomwe na pai wace pambuyo pa magole mazinji.

‘Penu mun’lekerera lini bzakuphonya bza wanthu winango, baba wanu wa kudzulu cipo acidzakulekereranimbo bzakuphonya bzanu.’—Mateu 6:15