Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

Kuyamba kwa Gawo 4

Kuyamba kwa Gawo 4

Gawoli limbalewa bza wanthu ninga Zuze, Djobi, Mozeji na Ajirayeri. Wensenewa adabonera kwene-kwene m’manja mwa Sathani. Winango adacitiridwa bzinthu bzakusaya kulungama, winango adasandusidwa kapolo, kufungiridwa m’kawoko, ndipo winango adaphedwa. Tsono Yahova adawakhotcerera mu njira zakusiyana-siyana. Penu ndimwe m’bereki, muthandizeni mwana wanu kubvesesa momwe iwo adabonerera mwakusaya kuluza cikhulupiro cawo.

Yahova adatumiza Matsoka 10 pakufuna kulatiza kuti iye ngwamphanvu kwene-kwene kuposa mirungu ya ku Edjipito. Bvekesani momwe Yahova adakhotcerera wanthu wace kale-kale, pabodzi na momwe iye ankucitira nsiku zino.

MU GAWOLI

NKHANI 14

Mulumbwana Omwe Adabvera Mulungu

Thangwe ranyi Zuze adabonera napo iye akhadacita cinthu cakulungama?

NKHANI 15

Yahova Alibe Kumuyebwa Zuze

Napo Zuze akhali kutali na banja lace, Mulungu adapitiriza kukhala naye.

NKHANI 16

Nkhani ya Djobi

Djobi adabvera Yahova napo pa nthawe zakunesa.

NKHANI 17

Mozeji Adasankhula Kunamata Yahova

Mozeji adapulumusidwa na mai wace.

NKHANI 18

Citsamba Comwe Cikhagaka

Thangwe ranyi citsamba cire cikhapsa lini?

NKHANI 19

Matsoka Matatu Yakuyambirira

Farawo adabweresera mabvuto wanthu wace thangwe ra kubzikuza.

NKHANI 20

Matsoka Manango Matanthatu

Kodi matsoka yamweya yakhadasiyana tani na matsoka matatu yakuyambirira?

NKHANI 21

Tsoka Lacikhumi

Tsokali lidawawa kwene-kwene mwakuti Farawo adadzabvuma kuti Ajirayeri ayende.

NKHANI 22

Cakudabwisa mu Nyanza Ifuira

Farawo adapulumuka pa matsoka khumi. Kodi tani pa cakudabwisa ca Mulunguci?