Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 7

Nsanza ya Babeli

Nsanza ya Babeli

Pambuyo pa cigumula, wana wa Nowe na azikazawo adadzaberekana. Ndipo wanthuwo adadzawanda, acikhala ku mbuto zakusiyana-siyana za pa dziko la pansi ninga momwe Yahova akhadawauzira.

Tsono, wanthu winango alibe kubvera Yahova. Iwo adati: ‘Mbatimangeni mzinda kuti tikhale pano, na nsanza itali yomwe ikakhuye kudzulu. Ndipo tin’dzakhala na mbiri!’

Yahova alibe kukomedwa na bzomwe wanthuwo akhacita. Tenepo, iye adakumbuka bza kuliimisa basalo. Un’dziwa  adacita tani bzimwebzo? Iye adacitisa kuti mwadzidzidzi wanthu wensewo ayambe kulewalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Tenepo, pakuti iwo akhadzabvesesana lini pomwe, basalo lidaima. Ndipo mzindayo udadziwika na dzina lakuti Babeli, lomwe limbathandauza ‘phiringu.’ Wanthuwo adadzayamba kubalalika, aciyenda kakhala ku mbuto zakusiyana-siyana pa dziko lense la pansi. Tsono iwo adakapitiriza kumbacita bzakuipa komwe adayendako. Kodi akhalipombo munthu omwe akhafuna Yahova? Tin’pfunza bzimwebzo mu msolo unkutewerayu.

‘Pakuti ali-wense omwe an’bzikuza, an’dzacepesedwa, tsono ali-wense omwe an’bzicepswa, an’dzakuzidwa.’—Luka 18:14