Loti akhakhala na tiyu wace Abalahamu ku dziko la Kanani. Na nthawe, ali-wense adadzakhala na bzifuwo bzizinjisa mwakuti pakhalibe mbuto yakukwanira kuti ambadyesere pabodzi bzifuwobzo. Tenepo, Abalahamu adauza Loti kuti: ‘Ndikuwona kuti bziri lini bwino kuti ifepano tipitirize kukhala pabodzi. Tenepo, sankhula mbali yomwe un’funa kuyenda, ndipo inembo ndin’dzayenda ku mbali inangoyo.’ Abalahamu akhali munthu wakubzicepswa, nandi?

Loti adawona mbuto inango yakudeka, pafupi na mzinda wa Sodoma. Mbutoyo ikhana micera, miti na mauswa yakupswipirira bwino. Tenepo, iye na banja lace adafulukira kumweko. Ndipo na kupita kwa nthawe, iwo adadzamalizira kakhala mu mzinda wa Sodomayo.

Mzinda wa Sodoma ukhali pafupi na mzinda wa Gomora. Ndipo wanthu wa m’mizinda imweyi, akhali wakuipa kwene-kwene mwakuti Yahova adakumbuka bza kupfudza mizindayo. Tsono Mulungu adafuna kupulumusa Loti na banja lace. Ndipopa iye adatumiza wanjo kuti akacenjeze Lotiyo. Tenepo wanjowo adati: ‘Fulumiza! Coka mu mzinda muno, thangwe Yahova an’funa kuupfudza.’

Loti alibe kucokeratu pa nthawe ibodzi-bodziyo, iye akhacedwa. Tsono wanjowo adaphata manja ya Lotiyo, mkazace na wana wace awiri wacikazi, aciwacosa mu mzindamo. Ndipo adawauza kuti: ‘Thamangani kuti mupulumuse moyo wanu! Lekani kuceuka kuti muleke kufa!’

Pomwe iwo adafika ku mzinda munango wakucemeredwa Zoari, Yahova adayamba kubvumbisa moto m’mizinda ya Sodoma na Gomora.  Mizindayo idapfudzidwiratu. Mkazi wa Loti alibe kubvera Yahova. Iye adaceuka, ndipo adasanduka culu ca munyu. Tsono Loti na wana wace adapulumuka thangwe iwo adabvera Yahova. Pinango iwo adasunama thangwe ra kufedwa mwanzawo, Tsono adatenda Yahova thangwe ra kuwapulumusa.

‘Lekani kuyebwa bza mkazi wa Loti.’—Luka 17:32