Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 9

Abalahamu na Sara Adadzabereka Mwana

Abalahamu na Sara Adadzabereka Mwana

Abalahamu na Sara akhadalowolana kwa magole mazinji. Iwo akhadasiya mui wawo wabwino ku mzinda wa Uri, acikakhala ku mbuto inango mu tendi. Tsono Sara akhadandaula lini na bzimwebzo, thangwe iye akhakhulupira Yahova.

Sara akhafunisisa kukhala na mwana mwakuti adauza Abalahamu kuti: ‘Berekani naye mwana mtumiki wangu Hagari, ndipo mwanayo an’dzakhala wangu.’ Tenepo, na kupita kwa nthawe, Hagariyo adaberekadi mwana wacimuna, omwe dzina lace akhali Jimayeri.

Pambuyo pa magole mazinji, pomwe Abalahamu akhana magole 99 yakubadwa, ndipo Sara akhana magole 89 yakubadwa, kudabwera alendo atatu kumui kwawo. Ndipo Abalahamu adawatambira, aciwaphikira cakudya. Un’dziwa alendowo akhali yani? Akhali wanjo! Ndipo iwo adati kwa Abalahamuyo: ‘Gole la mangwana, pa nthawe ninga ino, iwepo na mkazi wako mun’dzakhala na mwana wacimuna. Sara akhali mu tendi, ndipo pomwe adabva bzimwebzo, iye adaseka mu mtima mwace, aciti: ‘Kodi kankhalambane ndingabereke mwana inepano?’

Patapita gole libodzi, Sara adadzaberekadi mwana ninga momwe wanjo wale akhadalewera. Ndipo Abalahamu adapasa mwanayo dzina lakuti Izaki, lomwe limbathandauza ‘Msobwe.’

 Pomwe Izaki akhana magole maxanu yakubadwa, Sara adawona kuti Jimayeri akhanyoza Izakiyo. Tenepo, kuti akhotcerere mwana waceyo, Sara adauza Abalahamu kuti: ‘Thamangisani Hagari na Jimayeriyu.’ Tsono Abalahamu akhafuna lini kucita bzimwebzo. Koma pakuti Yahova akhafunambo kukhotcerera Izaki, iye adati kwa Abalahamu: ‘Mutetekere Sarayo. Inepano ndin’dzamusamalira Jimayeriyo. Tsono bzomwe ndakupicira bzire, bzin’dzakwanisika mwa Izaki.’

‘Mwa cikhulupiro, nayembo Sara adatambira mphanvu yakukhala na pathupi, . . . thangwe akhawona kuti nyakumupicirayo ngwakukhulupirika.’—Wahebereu 11:11