Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 13

Djakobi Ankucita Mtendere na Esau

Djakobi Ankucita Mtendere na Esau

Yahova adapicira Djakobi kuti angadamukhotcerera ninga momwe adacitira na Abalahamu na Izaki. Djakobi akhakhala ku Haramu, ndipo kumweko iye adalowola acibereka wana. Banja lace lidakula, ndipo iye akhali wakudala kwene-kwene.

Pambuyo pa magole mazinji, Yahova adati kwa Djakobi: ‘Bwerera ku dziko lako.’ Djakobi na banja lace adayamba kucita ulendo bwawo bwa kubwerera ku dziko lace. Pomwe akhali mu njira, iye adagumana na munthu omwe adamuuza kuti m’bale wace Esau akhabwera na anyankhondo wace wakukwana 400 kuti adzagumane naye. Djakobi atabva bzimwebzo, adacita mantha kuti pinango Esau angadadzapweteka iye pabodzi na banja lace. Tenepo, iye adapemba kwa Yahova aciti: ‘Ndaphata minyendo Yahova, ndipulumuseni m’manja mwa mbale wangu.’ Mangwana yace, Djakobi adatumizira Esau mphaso ya mabira, mbuzi, ng’ombe, ngamira pabodzi na mabulu mazinji.

Usiku bwace, pomwe Djakobi akhali yekha-yekha, iye adawonana na anjo m’bobzi! Anjoyo adayamba kumenyana naye. Iwo adamenyana mpaka kucena. Napo Djakobi akhadapwetekeka, iye alibe kuthetha. Anjoyo adati: ‘Ndisiye ndiyende.’ Tsono Djakobi adati: ‘Nee, ndin’kusiya lini mpaka utandisimba.’

Pakumalizira pace anjoyo adasimba Djakobiyo. Tenepo, iye adadziwa kuti Yahova angadamupulumusa m’manja mwa Esau.

 Macibeseyo Djakobi adawona Esau na anyankhondo wacewo na patali. Djakobi adapita kutsogolo kwa banja lace, ndipo adagodama, acimbakotamisa nkhope yace mpaka pansi kanomwe-kense. Esau adathamangira Djakobi, acikamukumbatira. Iwo adagwesa misozi, ndipo adacita mtendere. Yahova adakomedwa kwene-kwene na momwe Djakobi adacitira mtendere na m’bale wace, nandi?

Patsogolo pace, Esau adabwerera kumui kwace, ndipo Djakobi adapitiriza na ulendo bwace. Djakobi adadzabereka wana 12 wacimuna. Madzina yawo akhali: Rubeni, Simiyoni, Levi, Juda, Dani, Nafitali, Gadi, Aseri, Isakari, Zebulani, Zuze na Benjamini. Yahova adaphatisa basa Zuze kuti athandize wanthu wace. Un’dziwa adacita tani bzimwebzo? Mbatiwone.

‘Pitirizani kufuna anyamadulanthaka wanu, mucipemberambo womwe ankukuzunzani. kuti mulatize kukhala wana wa Baba wanu omwe ali kudzulu.’—Mateu 5:44, 45