Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 11

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro ca Abalahamu

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro ca Abalahamu

Abalahamu adapfunzisa mwana wace Izaki kuti ambafune Yahova na kumbakhulupira mapiciro yace yense. Tsono pomwe Izaki akhana magole 25 yakubadwa, Yahova adakumbira Abalahamu kuti acite cinthu cakunesa kwene-kwene. Un’dziwa cikhali ciyani?

Mulungu adauza Abalahamu kuti: ‘Ndaphata minyendo, tenga mwana wako m’bodzi yekhayo, ucikam’pereka ninga nsembe pa phiri la ku dziko la Moriya.’ Abalahamu akhadziwa lini thangwe ranyi Yahova akhamukumbira kuti acite bzimwebzo. Tsono iye adabvera basi.

Tenepo, kutandocena, Abalahamu adatenga mwana wace na anyabasa wace awiri, aciyamba kuyenda ku Moriya. Atafamba nsiku zitatu, phiri la Moriya lidayamba kuwonekera na patali. Pamwepo Abalahamu adauza anyabasa wacewo kuti: ‘Bakadikhirani pano, inepano na mwananguyu, tinkuyenda kukapereka nsembe.’ Abalahamu adauza mwana waceyo kuti anyamule nkhuni, ndipo iye adanyamula cisu. Tsono Izaki adabvunza pai wacewo kuti: ‘Kodi ciri kuponi cirombo comwe tikapereke nsembeco?’ Abalahamu adatawira kuti: ‘Mwanangu Yahova ankatipasa.’

Atafika pa phiripo, iwo adakonza mphatso. Patsogolo pace, Abalahamu adamanga manja na minyendo ya Izaki, acimuikha padzulu pa mphatsopo.

Ndipo pomwe Abalahamu adatenga cisu kuti aceke mwana wace, anjo wa Yahova adakuwa kucokera kudzulu, aciti: ‘Abalahamu! Leka kumucita cinthu mwanayo! Tsapano ndadziwa kuti umbakhulupira Mulungu thangwe ukhafunadi kupereka nsembe mwana wako m’bodzi yekhayo.’  Tenepo, Abalahamu adawona bira omwe akhadamangidwa manyanga pafupipo. Ndipo iye adatenga birayo, acipereka nsembe m’mbuto mwa Izaki.

Kuyambira nsiku imweyo, Yahova adacemera Abalahamu kuti ‘xamwali wangu.’ Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe Abalahamu akhafunisisa kubvera Yahova pa ciri-cense, napo acisaya kudziwa mathangwe yomwe akhamukumbirira kuti acite bzimwebzo.

Yahova adabwerezera piciro lace kwa Abalahamu lakuti: ‘Ndin’dzakusimba, ndipo ndin’dzawandisa wana wako, ayai mbadwo wako. Ndipo ndin’dzaphatisa basa mbadwo wakoyo kuti ndibwerese bzinthu bzabwino kwa wanthu wense wa pa dziko la pansi.’

‘Mulungu adafuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa Iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’—Juwau 3:16