Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 12

Amamphase Omwe Akhadasiyana

Amamphase Omwe Akhadasiyana

Izaki akhana magole 40 yakubadwa pomwe adalowola Rebeka. Iye akhamufuna kwene-kwene mkazaceyo. Ndipo na kupita kwa nthawe, iwo adadzabereka wana awiri, omwe akhali amamphase.

Mwana wakuyamba akhali Esau, ndipo waciwiri akhali Djakobi. Esau akhakhazikika lini pa mui, ndipo akhali msodzi wabwino. Tsono Djakobi akhali munthu wakuderekha, ndipo akhafuna lini kumbacoka-coka pa mui.

Mu nsiku zimwezire, mwana wakuyamba ndiye omwe akhambatambira mbali ikulu ya utaka akafa pai wawo. Kodi un’dziwa utaka n’ciyani? Ni bzense bzomwe pai ambasiira wana wace akafa, ninga mbuto na kobiri. Ndipo kwa banja la Izaki, utakabo bukhaphatanidzambo bzinthu bzomwe Yahova akhadapicira kwa pai wace Abalahamu. Esau akhalibe basa na picirolo, tsono Djakobi, akhadziwa kuti picirolo likhali lakufunika kwene-kwene.

Pa nsiku inango, Esau adafika kumui ali wakuneta kwene-kwene kucokera kasodza, ndipo akhana njala. Iye adasirira cakudya cabwino comwe m’bale wace Djakobi akhadaphika, ndipo adati: ‘Ndikufa na njala! Ndipakulirembo mphodza waphikazo!’ Djakobi adatawira kuti: ‘Ndin’kupakulira, tsono toma wandipicira kuti ndine omwe ndin’dzatambira utaka bwako.’ Esau adati: ‘Ndiribe basa na utakabo! Khala nabo iwepo. Ine ndin’funa kudya basi.’ Kodi bzomwe Esau adacitabzi bzikhali bzabwino? Nee. Esau adaluza cinthu cakufunika kwene-kwene thangwe ra cakudya.

 Pomwe Izaki adadzakalamba kwene-kwene, idafika nsiku kuti asimbe mwana wace wakuyamba. Tsono Rebeka adathandiza Djakobi kuti asimbidwe ndiye. Pomwe Esau adadziwa kuti Djakobi ndiye omwe adatambira utakabo, iye adakalipa kwene-kwene mwakuti akhafuna kupha m’bale waceyo. Izaki na Rebeka, akhafunisisa kukhotcerera Djakobi. Tenepo iwo adamuuza kuti: ‘Thawa, ndoko kwa Labani, m’bale wa mai wako, ndipo kakhale kumweko mpaka citamala ciya ca m’bale wako.’ Djakobi adabvera abereki wacewo, ndipo adathawadi kuti apulumuse moyo wace.

‘Kodi pana phindu lanyi munthu kukhala na bzinthu bzense bza m’dzikoli koma aciluza moyo wace? N’ciyani maka-maka comwe munthu angapereke kuti apulumuse moyo wace?’—Marko 8:36, 37