Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 8

Abalahamu na Sara Adabvera Mulungu

Abalahamu na Sara Adabvera Mulungu

Pafupi na mzinda wa Babeli, pakhana mzinda munango omwe ukhacemeredwa Uri, ndipo kumweko wanthu azinji akhambanamata kwene-kwene mirungu yakunama. Tsono, kumweko akhalipo munthu m’bodzi omwe akhanamata Yahova yekha basi. Dzina lace akhali Abalahamu.

Yahova adauza Abalahamuyo kuti: ‘Siya mui wako na wadzinza wako, ndipo ndoko ku dziko lomwe ndin’dzakulatiza’. Patsogolo pace, Yahova adamupicira kuti: ‘Banja lako lin’dzakhala mtundu ukulu, ndipo wanthu wense wa pa dziko la pansi ndin’dzawacitira bzinthu bzizinji bzabwino thangwe ra iwepo.’

Abalahamu akhadziwa lini komwe Yahova akhamuyendesa, tsono iye adakhulupira basi Yahovayo. Tenepo, Abalahamu, mkazi wace Sara, pai wace Tera na mzukulu wace Loti, adalongedza bzinthu bzawo, aciyamba kucita ulendo bwawo.

 Abalahamu akhana magole 75 yakubadwa pomwe iye na banja lace adafika ku dziko lomwe Yahova akhafuna kumulatiza. Mbuto imweyo ikhacemeredwa Kanani. Kumweko Yahova adauza Abalahamu kuti: ‘Dziko lense lomwe unkuliwonali, ndin’dzapasa wana wako.’ Abalahamu na Sara akhadakalamba kale, ndipo akhalibe mwana na m’bodziyo. Tsono, kodi piciro la Yahovali lingadadzakwanisika tani?

‘Abalahamu . . . mwa cikhulupiro iye adabvera, aciguduka kuyenda ku mbuto yomwe angadadzaitambira ninga utaka; ndipo iye adayenda napo akhadziwa lini komwe akhayendako.’—Wahebereu 11:8