Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 3

Kuyamba kwa Gawo 3

Bibliya limbalewa bza wanthu ang’ono-ng’ono omwe adatumikira Yahova pambuyo pa cigumula ca m’nthawe za Nowe. M’bodzi wa wanthu amwewo akhali Abalahamu, omwe adadziwika ninga xamwali wa Mulungu. Kodi thangwe ranyi iye adacemeredwa xamwali na Yahova? Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kudziwa kuti Yahova ambamukumbukira, ndipo an’funa kumuthandiza. Ifepano tingakumbire thandizo la Yahova, ninga momwe adacitira Abalahamu, Loti, Djakobi pabodzi na wanthu winango wakukhulupirika. Tingakhulupire kuti Yahova an’dzateweza piciro liri-lense lomwe ambalicita.

MU GAWOLI

NKHANI 7

Nsanza ya Babeli

Wanthu adafuna kumanga mzinda na nsanza kuti ikakhuye kudzulu. Thangwe ranyi Mulungu adacitisa kuti mwadzidzidzi wanthu alewelewe bzirewedwe bzakusiyana?

NKHANI 8

Abalahamu na Sara Adabvera Mulungu

Thangwe ranyi Abalahamu na Sara adasiya mzinda wawo kuti akakhale ninga alendo ku dziko la Kanani?

NKHANI 9

Abalahamu na Sara Adadzabereka Mwana

Kodi Mulungu angadateweza tani piciro lomwe akhadacita kwa Abalahamu? Nguponi mwana wa Abalahamu omwe angadadzacita mbali pa piciroli? Izaki ayai Jimayeri?

NKHANI 10

Mkazi wa Loti Alibe Kubvera

Mulungu adabvumbisa moto ku mizinda ya Sodoma na Gomora. Thangwe ranyi mizindayo idapfudzidwa? Thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukira bza mkazi wa Loti?

NKHANI 11

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro ca Abalahamu

Mulungu adauza Abalahamu kuti: ‘Ndaphata minyendo, tenga mwana wako m’bodzi yekhayo, ucikam’pereka ninga nsembe pa phiri la Moriya.’ Kodi Abalahamu angadalimbana tani na kuyezedwa kwa cikhulupiro cace mwa mtundu umweyu?

NKHANI 12

Amamphase Omwe Akhadasiyana

Izaki na mkazace Rebeka adabereka wana awiri amamphase. Pakuti Esau akhali mwana wakuyamba kubadwa, ndiye omwe angadzatambira utaka. Tsono thangwe ranyi iye adagulisa ugo bumwebu na mbale ya mphodza?

NKHANI 13

Djakobi Ankucita Mtendere na Esau

Kodi Djakobi adasimbidwa tani na anjo? Kodi iye adacita tani mtendere na m’bale wace?