Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 4

Ukali Bungabwerese Ngozi

Ukali Bungabwerese Ngozi

Pambuyo pa kuthothedwa mu zunde la Edeni, Adamu na Eva adadzakhala na wana azinji. Mwana wakuyamba akhali Kaini, ndipo waciwiri akhali Abeli. Kaini akhali mulimi, ndipo Abeli akhasamalira mabira.

Nsiku ibodzi, Kaini na Abeli adapereka nsembe kwa Yahova. Kodi un’dziwa kuti nsembe n’ciyani? Ni mphaso yakupambulika kwene-kwene. Yahova adakomedwa na nsembe ya Abeli, tsono alibe kukomedwa na nsembe ya Kaini. Bzimwebzi bzidacitisa kuti Kainiyo akalipe kwene-kwene na m’bale waceyo. Yahova adacenjeza Kaini kuti asamale na ukali bwacebo thangwe bungadadzamucitisa cinthu cakuipa. Tsono Kaini alibe kubvera.

 Tenepo, Kaini adauza Abeli kuti: ‘Mbatiyende ku munda.’ Ndipo pomwe akhali kumundako, Kaini adamenya m’bale wace na cimuti, acimupha. Kodi n’ciyani comwe Yahova adacita na Kainiyo? Yahova adamuthamangisa kuti akakhale kutali na wadzinza wace.

Kodi tikupfunza ciyani pamwepa? Nthawe zinango, ifepano tingakalipe kwene-kwene bzinthu bzikasaya kutifambira bwino. Tsono, tikazindikira kuti tidakalipa kwene-kwene, ayai anzathu akaticenjeza bza ukali bwathubo, ifepano tin’funika kubumalisiratu.

Abeli akhali munthu wabwino, ndipo akhafuna kwene-kwene Yahova. Ndipopa Yahova cipo acidzamuyebwa. Iye an’dzalamusa Abeliyo m’paraizo.

‘Ndoko ukatome kuyanjana na m’bale wako; ndipo ukabwerera, pereka mphaso yakoyo.’ —Mateu 5:24