Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 5

Cingalawa ca Nowe

Cingalawa ca Nowe

Na kupita kwa nthawe, wanthu adadzadzala pa dziko la pansi. Ndipo azinji wa iwo akhali wakuipa. Napo wanjo winango adakhalambo wakuipa. Iwo adacoka kudzulu, acibwera pansi pano. Un’dziwa adabwera kudzacita ciyani? Iwo adabwera kudzabvala mathupi yaunyama, kuti alowole akazi.

Wanjowo adabereka wana na akaziwo. Ndipo wanawo adakula, acikhala wamphanvu kwene-kwene, ndipo akhambaboneresa na kumbapweteka wanthu. Tsono Yahova alibe kulekerera kuti bzimwebzo bzipitirize kumbacitika. Tenepo, iye adakumbuka bza kubweresa cigumula ca madzi.

Tsono pakhana munthu m’bodzi omwe akhafuna Yahova, ndipo dzina lace akhali Nowe. Iye akhana mkazi na wana atatu wacimuna, omwe akhali Semu, Hamu na Jafeti. Ndipo wanawo akhana azikazi wawombo. Yahova adauza Nowe kuti akonze cingalawa cikulu, kuti adzapulumuke iye pabodzi na banja lace pa cigumulaco. Ndipo adamuuzambo kuti apitise bzirombo mu cingalawamo kuti bzidzapulumukembo.

Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Nowe adayamba kumanga cingalawaco. Nowe na banja lace adamala magole 50 akumanga cingalawaco. Iye adamanga ndendende ninga momwe Yahova akhadamuuzira, ndipo iye akhambauzambo wanthu bza kubwera kwa cigumulaco. Tsono wanthuwo akhambamubvera lini.

Pakumalizira pace, Yahova adauza Nowe na banja lace kuti apite m’cingalawamo. Mbatiwone bzomwe bzidadzacitika patsogolo pace.

‘Ninga momwe bzidacitikira mu nsiku za Nowe zire, ni momwe bzin’dzakhalira pa kukhala kwa Mwana wa munthu.’—Mateu 24:37