Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 6

Wanthu Asere Adapulumuka pa Cigumula ca Madzi

Wanthu Asere Adapulumuka pa Cigumula ca Madzi

Nowe na banja lace adapita m’cingalawa mule pabodzi na bzirombo. Yahova adafunga msuwo, ndipo kudayamba kubvumba. Ndipo dziko lense la pansi lidadzala na madzi. Wanthu wense wakuipa omwe akhali kunja kwa cingalawa cire adafa. Tsono Nowe na banja lace adapulumuka. Ndipo iwo adakomedwa kwene-kwene thangwe ra kubvera Yahova!

Nvula idabvumba usiku na masikati, ndipo idaima pambuyo pa nsiku 40. Na nthawe, madziyo yadaphwa pang’ono, ndipo cingalawaco cidadzakatsama pa phiri. Tsono Nowe na banja lace angadacokeratu lini pa nthawe imweyo thangwe madziyo yakhanati kuphweratu.

Nowe na banja lacelo adapitiriza kukhala m’cingalawamo kupitirira gole libodzi. Ndipo pang’ono na pang’ono madziyo yadadzaphweratu. Yahova adadzauza Nowe kuti abule m’cingalawamo, ndipo dzikolo likhawoneka ninga lipsa. Iwo adatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kuwapulumusa, ndipo adalatiza bzimwebzo pa kumupasa mphaso.

Yahova adakomedwa na mphasoyo, ndipo adapicira kuti angadadzapfudza lini pomwe bzinthu bza pa dziko la pansi na cigumula ca madzi. Tenepo, iye adacitisa kuti ciwoneke citaleza cakuyamba kuti timbakumbukire piciro lacero. Kodi iwepo udaciwonambo kale citaleza?

Ndipo Yahova adauza Nowe na banja lace kuti abalane, acidzaza dziko la pansi.

‘Nowe adapita m’cingalawa cire, ndipo wanthu alibe kucita ciri-cense pa bzomwe bzikhacitika, mpaka pomwe cigumula cidafika ciciwapsairiratu wensewo.’ —Mateu 24:38, 39