Thangwe ranyi Yahova adabweresa cigumula ca madzi kuti apfudze dziko mu nthawe za Nowe? Pomwe padandowoneka wanthu pa dziko la pansi, idayambika nkhondo pakati pa cabwino na cakuipa. Wanthu winango ninga Adamu, Eva na mwana wawo Kaini, adasankhula kukhala ku mbali ya cakuipa. Tsono wanthu ang’ono-ng’ono ninga Abeli na Nowe, adasankhula kukhala ku mbali ya cabwino. Wanthu azinji adakhala wakuipa kwene-kwene mwakuti Mulungu adadzapfudza dziko la wanthu wakuipawo. Gawo lino lin’tithandiza kudziwa kuti Yahova ambawona mbali yomwe timbasankhula kukhala, nakuti iye an’dzabvumiza lini kuti cakuipa cikunde cabwino.