Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

Kuyamba kwa Gawo 2

Kuyamba kwa Gawo 2

Thangwe ranyi Yahova adabweresa cigumula ca madzi kuti apfudze dziko mu nthawe za Nowe? Pomwe padandowoneka wanthu pa dziko la pansi, idayambika nkhondo pakati pa cabwino na cakuipa. Wanthu winango ninga Adamu, Eva na mwana wawo Kaini, adasankhula kukhala ku mbali ya cakuipa. Tsono wanthu ang’ono-ng’ono ninga Abeli na Nowe, adasankhula kukhala ku mbali ya cabwino. Wanthu azinji adakhala wakuipa kwene-kwene mwakuti Mulungu adadzapfudza dziko la wanthu wakuipawo. Gawo lino lin’tithandiza kudziwa kuti Yahova ambawona mbali yomwe timbasankhula kukhala, nakuti iye an’dzabvumiza lini kuti cakuipa cikunde cabwino.

MU GAWOLI

NKHANI 3

Adamu na Eva Alibe Kubvera Mulungu

Kodi muti omwe ukhali pakati pa zunde la Edeni ukhadasiyana tani na miti minango? Thangwe ranyi Eva adadya cisapo ca muti umweyo?

NKHANI 4

Ukali Bungabwerese Ngozi

Mulungu adabvuma mphaso ya Abeli, koma alibe kubvuma mphaso ya Kaini. Pomwe Kaini adadziwa bzimwebzo, iye adakalipa kwene-kwene, acicita cinthu cakuipa.

NKHANI 5

Cingalawa ca Nowe

Pomwe anjo wakuipa adalowola akazi pa dziko la pansi, iwo adabereka bziwana bzomwe bzikhali bzinzonzomtali, ndipo bzikhambaboneresa anzawo. Ciwembo cikhacidwa pense-pense. Tsono Nowe akhali munthu wakusiyana, iye akhafuna Mulungu, ndipo akhamubvera.

NKHANI 6

Wanthu Asere Adapulumuka pa Cigumula ca Madzi

Nvula idabvumba nsiku 40, usiku na masikati. Nowe na banja lace adapitirira gole libodzi ali m’cingalawa mule. Pakumalizira, Mulungu adawauza kuti abule kunja.