Timotio akhatumikira m’gwere la mzinda wa Listra. Pai wace akhali Mgerego, tsono mai wace akhali Mjuda. Pomwe akhali mwana, Timotioyo adapfunzisidwa bza Yahova na mai wace, a Eunise pabodzi na yavu wace wacikazi, a Loide.

Pomwe Paulo adakazungira mzinda wa Listra kaciwiri Timotio akhali tswaka, ndipo Pauloyo adawona kuti iye akhana lufoyi na abale, ndipo akhafuna kuwathandiza. Tenepo, Pauloyo adauza Timotio kuti ayende naye pabodzi pa ulendo bwacebo. Na nthawe, Paulo adathandiza Timotio kupalizira bzipsa bzabwino na kupfunzisa bwino wanthu.

Yahova akhaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti alatize Paulo na Timotio komwe iwo akhafunikira kuyenda. Nsiku inango, usiku, Paulo adawonesedwa na Yahova munthu omwe akhamuuza kuti ayende ku Masedoniya kuti akawathandize. Tenepo, Paulo, Timotio, Sila na Luka adayenda kumweko kuti akapalizire, ndipo adamangambo magwere.

Tesalonika ukhali mzinda wa dziko la Masedoniya, ndipo wanthu azinji adakhala Akristau kumweko. Tsono Ajuda winango akhawenga Paulo na anzacewo. Tenepo, iwo adapangana, aciphata Paulo na anzacewo. Ndipo adayenda nawo kwa atongi wa Aroma, acikalewa kuti: ‘Amunawa mba anyamadulanthaka wa boma la Roma!’ Paulo na Timotio adawona kuti akhali pa ngozi. Tenepo, usiku iwo adathawa, aciyenda ku mzinda wa Bereya.

Wanthu wa ku Bereya akhafunisisa kubva bzipsa bzabwino, ndipo Agerego pabodzi na Ajuda adakhala ateweri wa Kristu. Tsono Ajuda winango wa ku Tesalonika adayenda ku Bereyako, acikanyosera mabvuto Paulo. Tenepo, Paulo adathawa, aciyenda ku Atena. Tsono Timotio na Sila adasala ku Bereyako kuti alimbise abale. Na kupita kwa nthawe, Paulo adadzauza Timotio kuti ayende pomwe ku Tesalonika, acikathandiza abale omwe akhazunzidwa kwene-kwene kumweko. Patsogolo pace,  Paulo adadzatumambo Timotio kuti akazungire magwere mazinji na kuyalimbisa.

Pauloyo adauza Timotio kuti: ‘Wale omwe an’funa kutumikira Yahova, an’dzazunzidwa.’ Ndipo Timotio adadzazunzidwa, acimangidwa thangwe ra cikhulupiro cace. Tsono iye adakomedwa kuphatisa basa mpata umweyo kuti alatize kukhulupirika kwace kwa Yahova.

Ndipo Paulo adauzambo Akristau wa ku Firipo kuti: ‘Ndinkukutumizirani Timotio. Ndipo iye an’dzakupfunzisani momwe mungakhalire na moyo wacikristau.’ Paulo akhadziwa kuti angadakhulupira Timotio thangwe iwo akhali axamwali wa ponde-mpondembo, ndipo adaphata basa pabodzi kwa magole mazinji.

‘Ndiribe pomwe munango wakubzipereka ninga iye, omwe angadzasamaliredi nkhani zanuzo. Pakuti winango wense ankucita bzakufuna bzawo, si kuti bza Jezu Kristu.’ —Wafiripo 2:20, 21