Ulendo bwacitatu bwa upalizi bwa Paulo budamalizira ku Jeruzalemu. Kumweko iye adamangidwa, aciikhidwa m’kawoko. Nsiku inango, usiku, Jezu adabwerera Paulo ku tulo, acimuuza kuti: ‘Iwepo uniyenda ku Roma, ucikapalizira kumweko.’ Ndipo Pauloyo adatengedwa ku Jeruzalemuko, aciyendesedwa ku Kaesarea komwe adakamala magole mawiri m’kawoko. Atamala kuyeruzidwa na Festo, mtongi wa ku Kaesareako, Pauloyo adati: ‘Ndikukumbira kuti ndikayeruzidwembo na Sezare, ku Roma.’ Ndipo Festo adati: ‘Pakuti wakumbira kuti ukayeruzidwe na Sezare, bzin’khala tenepoyo.’ Tenepo, Paulo adapakizidwa mu ngalawa kuti ayende ku Romako, ndipo Luka na Aristako adayenda naye pabodzi.

Ali pakati pa ulendobo, kudacitika conzi camphanvu m’madzimo kwa nsiku zizinji, mwakuti wanthuwo akhakumbuka kuti angadafa. Tsono Paulo adawauza kuti: ‘Anjo wa Mulungu wandiuza ku tulo kuti: “Leka kugopa Paulo. Mwensenemwe munifika bwino-bwino ku Roma.” Tenepo, limbani mtima! Ifepano tin’fa lini.’

Conzi camphanvuco, cidapitiriza kwa nsiku 14. Patsogolo pace, iwo adawona nsuwa ya Malta na patali, ndipo adayamba kuyenda kumweko. Tsono atasala pan’gono kufika pa nsuwapo, ngalawa yawoyo idatcerera pa mcenga, iciyamba kubaduka-baduka thangwe ra mphanvu ya madzi. Tsono wanthu 276 omwe akhali m’mwemowo adapulumuka wense. Winango adacita kutcula mpaka pa nsuwapo, ndipo winango adaphatirira tubzipande twa ngalawayo. Wanthu omwe akhakhala pa nsuwapo adawasamalira bwino, ndipo adaphatiza moto kuti iwo awothe.

Patapita minyezi mitatu, Paulo adatengedwa na acikunda, aciyenda naye ku Roma na ngalawa inango. Pomwe iye adafika ku Romako, abale adayenda kawonana naye. Pomwe Pauloyo adawona abalewo, iye adalimbisidwa kwene-kwene, ndipo adatenda Yahova. Napo akhali nyam’kawoko, Paulo adabvumizidwa kukakhala m’nyumba ya aluge kwa magole mawiri pomwe akhadikhirira kutongedwa, ndipo akhalindiridwa na mcikunda m’bodzi. Wanthu akhayenda kukamuwona, ndipo iye akhambawapalizira bza Umambo bwa Mulungu na kuwapfunzisa bza Jezu. Paulo akhambanembambo matsamba, aciyatumiza ku magwere ya ku Ásia Menor na ku Judeya. Yahova adaphatisa basa Paulo mwakukwanira kuti apalizire bzipsa bzabwino kwa wanthu wa mitundu yense.

‘Mu njira iri-yense tinkubzipereka ninga atumiki wa Mulungu mwa kupirira bzinthu bzizinji, matsautso, nthawe zakusaya, na bzineso.’—2 Wakolinto 6:4