Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 97

Korneliyo Adatambira Mzimu Wakucena

Korneliyo Adatambira Mzimu Wakucena

Korneliyo, akhakhala ku Kaesarea, ndipo iye akhali mkulu wa acikunda na Mroma wakufunika kwene-kwene. Iye akhalemekezedwa kwene-kwene na Ajuda, thangwe akhacitira bzabwino anyakusauka na omwe akhafunikira thandizo. Korneliyoyo akhakhulupira Yahova, ndipo akhambapemba nthawe zense kwa iye. Pa nsiku inango, anjo adawonekera kwa Korneliyo, acimuuza kuti: ‘Mulungu wabva mipembo yako. Tumiza wanthu ku mzinda wa Jope komwe kuna Pedru, acikamuuza kuti abwere kumui kwako kuno.’ Nthawe ibodzi-bodziyo, Korneliyo adatumizadi wanthu atatu ku mzinda wa Jope.

Pomwe wanthuwo akhali mu njira, ku Jopeko Pedru adawonesedwa masomphenya. Iye adawona nyama zomwe Ajuda akhabvumizidwa lini kudya, ndipo adabva fala lomwe likhamuuza kuti adye nyamazo. Tsono Pedruyo adalamba, aciti: ‘Ndikanati kudya nyama zakupswipa pa moyo wangu wense.’ Falalo lidati: ‘Leka kulewa kuti nyamazi n’zakupswipa. Pakuti Mulungu wazicenesa.’ Ndipo falalo lidamuuzambo kuti: ‘Pana wanthu atatu pa msuwo pako. Uyende nawo.’ Tenepo, Pedru adayenda pa msuwopo, acikabvunza wanthuwo kuti akhadabwerera ciyani. Ndipo iwo adati: ‘Tatumidwa na Korneliyo, mkulu wa acikunda wa Aroma. Iye walewa kuti muyende nafe kumui kwace, ku Kaesarea.’ Wanthuwo adagona kumui kwa Pedruyo nsiku imweyo, ndipo mangwana yace, Pedru pabodzi na abale  winango wa ku Jopeko adayenda nawo ku Kaesareyako.

Pomwe Korneliyo adawona Pedru, iye adagodamiratu. Tsono Pedru adati: ‘Mukani! Ndinembo munthu ninga imwepo. Mulungu wandiuza kuti ndibwere kumui kwanu kuno, napo Ajuda ambapita lini m’nyumba za wanthu omwe si Ajuda. Tsapano, ndiuzeni bzomwe mwandicemerecera kuno.’

Tenepo, Korneliyo adati kwa Pedruyo: ‘Nsiku zinai m’mbuyomu, inepano ndikhapemba kwa Mulungu, ndipo anjo adandibwerera, acindiuza kuti ndikucemereseni. Ndaphata minyendo, tiuzeni mafala ya Yahova.’ Pedru adati: ‘Tsapano ndadziwa kuti Mulungu alibe tsankhulo. Iye ambabvuma munthu ali-wense omwe afune kumutumikira.’ Ndipo Pedruyo adapfunzisa Korneliyo na adzinza wace wense bzinthu bzizinji bza Jezu. Patsogolo pace, iwo adapasidwa mzimu wakucena, acibatizidwambo.

‘[Mulungu] ambabvuma munthu wakucokera ku mtundu uli-wense, omwe ambamugopa na kucita cirungamo.’—Mabasa 10:35