Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 102

Masomphenya Yomwe Juwau Adawonesedwa

Masomphenya Yomwe Juwau Adawonesedwa

Pomwe mpostolo Juwau akhadamangidwa pa nsuwa ya Patimo, Jezu adamuwonesa masomphenya 16 yakulewa bza kutsogolo. Masomphenyayo yakhalewa bza kucenesedwa kwa dzina la Yahova, kutonga kwa Umambo bwace, na kufuna kwa Mulungu kunkucitika pansi pano na kudzulu.

M’masomphenya mabodzi, Juwau adawona Yahova adakhala pa mpando wa umambo wakudzala na mbiri kudzuluku, ndipo akhadazunguliridwa na akulu 24 omwe akhadabvala bzakubvala bzicena ndipo akhana korowa za oro m’misolo yawo. Pa mpando wa umamboyo mpheni zikhayetima, ndipo bziphali-wali bzikhalira. Akuluwo akhagodamira Yahova, acimunamata. M’masomphenya manango, Juwau adawona thimu likulisa la wanthu wa mitundu, madzinza na bzirewedwe bzense omwe akhanamata Yahova, ndipo Mwana wa Bira, omwe ni Jezu, akhawausa na kuwayendesa komwe kukhana madzi ya moyo. Patsogolo pace, Juwauyo adawona Jezu akuyamba kutonga kudzuluku na akulu 24 wale. Ndipo Jezuyo adamenya nkhondo na cinyoka, comwe ni Sathani, ndipo Sathaniyo akhana madimonyo yace. Ndipo iwo adacosedwa kudzuluko, acithusidwa pansi pano.

 M’masomphenya manango pomwe, Juwau adawona bzinthu bzakudekeza. Iye adawona Mwana wa Bira pabodzi na anyakusankhulidwa wakukwana 144.000 adaima pa phiri la Ziyoni. Ndipo adawonambo anjo m’bodzi omwe akhambuluka m’mlenga-lenga, acimbauza wanthu wa pa dziko la pansi kuti agope Mulungu, na kumupasa mbiri.

M’masomphenya yakutewera, iye adawona kuyamba kwa nkhondo ya Armagedo, ndipo Jezu na anyankhondo wace akhakunda dziko la Sathaniri. Patsogolo pace, Juwau adawonambo kuti bzakulengedwa bza pansi pano bzikhabverana bwino-bwino na bzakulengedwa bza kudzulu, ndipo Sathani ankupfudzidwa pabodzi na madimonyo yace yense. Bzakulengedwa bzense bza kudzulu na bza pansi pano bzikhacenesa dzina la Yahova na kunamata iye yekha basi.

‘Ndin’dzaikha madulanthaka pakati pa iwepo na mkazi, ndipo pakati pa mbeu yako na mbeu yace. Iye an’dzakutswanya msolo wako, ndipo iwepo un’dzayezera kumuluma katende kace.’—Ciyambo 3:15