Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 95

Iwo Adapitiriza Kupalizira mwa Kulimba Mtima

Iwo Adapitiriza Kupalizira mwa Kulimba Mtima

Akhalipo munthu munango wakupunduka omwe akhambakhala nsiku zense pa cipata ca mu tempwlo kuti ambakumbire wanthu kobiri. Pa nsiku inango, pomwe Pedru na Juwau akhayenda ku tempwlo, munthuyo adati kwa iwo: ‘Ndaphata minyendo, ndipasenimbo kobiri.’ Tsono Pedru adati: ‘Inepano ndiribe kobiri. Koma ndin’kupasa cinthu cakuposa kobirizo. M’dzina la Jezu, muka ufambe!’ Pedru adathandiza munthuyo kumukako, ndipo iye adayambadi kufamba! Wanthu akhali pamwepowo adadabwa na cakucitikaci, ndipo azinji adakhala ateweri wa Jezu.

Tsono wansembe na Afalizeu adakalipa kwene-kwene na bzimwebzo. Iwo adaphata apostolowo, ndipo adayenda nawo ku nyumba yakutongera mirandu, acikawabvunza kuti: ‘Mbani wakupasani mphanvu kuti mupoze munthu ule?’ Pedru adati: ‘Jezu Kristu omwe mudamupha ule, ndiye omwe watipasa mphanvuzo.’ Atsogoleri wa bzipembedzowo adati: ‘Lekani kulewa pomwe bza Jezu.’ Tsono apostolowo adati: ‘Ifepano tin’funika kulewa bza Jezuyo, ndipo tin’siya lini.’

Pomwe adandotsudzulidwa, iwo adayenda komwe kukhana anyakupfunza anzawo, acikawauza bzomwe bzikhadawacitikirabzo. Ndipo wense pabodzi adapemba, aciti: ‘Yahova, tithandizeni kukhala wakulimba mtima kuti tipitirize kucita basa lanu.’ Yahova adawapasa mzimu wakucena. Iwo adapitiriza kumbapalizira na kupoza wanthu, ndipo azinji adakhala ateweri wa Jezu. Asaduki akhacitira nsanje apostolowo. Tenepo, iwo adawaphata, aciwafungira m’kawoko. Tsono, usiku, Yahova adatumiza anjo omwe adafungula misuwo ya m’kawokomo, aciuza apostolowo kuti: ‘Bwererani ku tempwlo, ndipo kapitirizeni kupfunzisa wanthu.’

Ku macibese yace, anyakutonga mirandu wale adauzidwa kuti: ‘M’kawoko mule mudafunga. Tsono wanthu omwe akhali m’mwemowo, mulibe! Iwo ali ku tempwlo, ndipo ankupfunzisa wanthu!’ Tenepo, apostolowo adadzamangidwa pomwe, aciyendesedwa ku nyumba yakutongera  mirandu ire. Ndipo mkulu wa ansembe adati kwa iwo: ‘Ifepano tidakuuzani kuti muleke kulewa pomwe bza Jezu!’ Tsono Pedru adatawira kuti: ‘Tin’funika kubvera Mulungu ninga mtongi kuposa kubvera wanthu.’

Anyakuwatongawo, omwe akhali atsogoleri wa bzipembebzo, adakalipa kwene-kwene, acifuna kupha apostolowo. Tsono Mfalizeu munango omwe dzina lace akhali Gamaliyeli adaima, aciti: ‘Samalani! Pinango Mulungu ankuthandiza wanthuwa. Kodi mun’funadi kulimbana naye?’ Tenepo, anyakutongawo adamubvera, ndipo pambuyo pakuwatcanga, adawauza pomwe kuti asiye kupalizira, aciwatsudzula. Tsono apostolowo alibe kusiyako, iwo adapitiriza basi kumbapalizira bzipsa bzabwino mwa kulimba mtima ku tempwlo na nyumba na nyumba.

‘Tin’funika kubvera Mulungu ninga mtongi, kuposa wanthu.’—Mabasa 5:29