Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 103

‘Umambo Bwanu Bubwere’

‘Umambo Bwanu Bubwere’

Yahova adapicira kuti: ‘[Pa dziko la pansi] pan’dzawoneka lini pomwe kulira, kuwawidwa, matenda ne infa. Ndin’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo. Ndipo bzinthu bzense bzakuipa bzin’dzakumbukiridwa lini pomwe.’

Yahova adaikha Adamu na Eva mu zunde la Edeni kuti akhale mwa mtendere na mwakukondwa. Iwo angadanamata Yahova, Pai wawo wa kudzulu, aciberekambo wana mpaka kudzaza dziko lense la pansi. Napo Adamu na Eva alibe kubvera Yahova, Yahovayo alibe kucinja kufuna kwace. M’bukhu lino, tawona kuti cinthu ciri-cense comwe Yahova ambapicira, cimbakwanisika. Umambo bwace bun’dzabweresa bzisimbo bzabwino kwene-kwene pa dziko la pansi pano, ninga momwe iye adapicirira Abalahamu.

Tsapanopapa, Sathani, madimonyo na wanthu wense wakuipa an’pfudzidwa. Ndipo wanthu wense an’dzanamata Yahova basi. Ifepano tin’dzaduwala lini ne kufa. Nsiku zense tin’dzamuka na mphanvu, ticikomedwa kukhala na moyo. Dziko lense la pansi lin’dzasanduka paraizo.  Wanthu wense an’dzakhala na cakudya cakukwanira na nyumba zabwino, ndipo iwo an’dzasamalira bwino anzawo, m’mbuto mwakumbawacitira ciwembo. Bzirombo bzin’dzatigopa lini, ndipo ifepano tin’dzabzigopambo lini.

Bzin’dzadeka kwene-kwene Yahova akadzayamba kulamusa anyakufa! Ifepano tin’dzatambira wanthu wakale-kale ninga Abeli, Nowe, Abalahamu, Sara, Mozeji, Rute, Esteri na Davide. Iwo an’dzaphata nafe basa pakusandusa dziko la pansiri kuti likhale paraizo. Kun’dzakhala na bzinthu bzizinji bzabwino kuti ticite!

Yahova an’funa kuti iwepo udzakhale m’paraizomo. Iwepo un’dzamudziwa bwino Yahova kuposa lero! Tenepo, mbalimbisa uxamwali bwako na Yahova nsiku zense. Mwa njira imweyi, iye an’dzakhala xamwali wako kuyambira lero mpaka muyaya!

‘Ndimwe wakuthemera Yahova, Mulungu wathu, kupasidwa mbiri, ulemu na mphanvu, thangwe ndimwe mudalenga bzinthu bzense, ndipo mwa kufuna kwanu bzidawoneka ndipo bzidalengedwa.’—Cibvumbulutso 4:11