Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 94

Anyakupfunza wa Jezu Adadzatambira Mzimu Wakucena

Anyakupfunza wa Jezu Adadzatambira Mzimu Wakucena

Patapita nsiku 10 Jezu atabwerera kudzulu, anyakupfunza wace adadzatambira mzimu wakucena. Ikhali nsiku ya cikondweso ca Pentekosite, mu gole la 33 EC, ndipo wanthu wa m’madziko yakusiyana-siyani akhadayenda ku Jeruzalemu kuti akacite cikondwesoco. Pa nsiku imweyo, anyakupfunza wakukwana 120 akhadatsonkhana m’cipinda ca padzulu ca m’nyumba inango, ndipo mwadzidzidzi, kudacitika cinthu cakudabwisa. Cinthu ninga cirambi-rambi ca moto cidawoneka pa msolo pa nyakupfunza ali-wense, ndipo wensenewo adayamba kumbalewalewa bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Ndipo kudabvekambo muwira wa conzi camphanvu omwe udadzala m’nyumbamo.

Alendo wa m’madziko yakusiyana-siyana wale adabva muwirayo, ndipo adathamangira kumweko kuti akawone bzomwe bzikhacitika. Ndipo iwo akhabva kuti anyakupfunzawo akhalewalewa bzirewedwe bza wanthuwo. Tenepo, iwo adadabwa, aciti: ‘Wanthuwa mba ku Galileya. Tsono ankukwanisa tani iwo kulewalewa bzirewedwe bzathu?’

 Patsogolo pace, Pedru na anyakupfunza winangowo adaima patsogolo pa wanthuwo, aciwauza momwe Jezu akhadaphedwera na momwe Yahova akhadamulamusira kwa anyakufa. Ndipo Pedru adalewambo kuti: ‘Tsapano Jezu ali kudzulu, ku boko lamadidi la Mulungu, ndipo iye watipasa mzimu wakucena ninga momwe akhadatipicirira. Ndipopa munkuwona bzakudabwisabzi.’

Wanthuwo adatokonyedwa na mafala ya Pedruyo, acimubvunza kuti: ‘Kodi bzin’funika ticite ciyani?’ Pedru adati: ‘Kungulani, mucibatizidwa m’dzina la Jezu. Ndipo mun’dzapasidwambo mphaso ya mzimu wakucena.’ Tenepo, pa nsiku imweyo, adabatizidwa wanthu 3.000, ndipo kuyambira pamwepo, anyakupfunza adayamba kumbathumizirika mwakamfulumize mu Jeruzalemumo. Ndipo na thandizo la mzimu wakucena apostolowo adakhazikisa magwere mazinji kuti ambakwanise kupfunzisa wanthuwo bzinthu bzomwe Jezu akhadawalamula.

‘Ukalewa padeca ‘mafalaya na mulomo wako’ kuti Jezu ni Mbuya, ucikhulupirambo mu mtima mwako kuti Mulungu adamulamusa kwa anyakufa, un’dzapulumuka.’—Waroma 10:9