Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

Kuyamba kwa Gawo 14

Kuyamba kwa Gawo 14

Akristau wakuyambirira adapalizira bzipsa bzabwino bza Umambo mpaka ku mbali zakutali za pa dziko la pansi. Jezu akhambawauza mbuto zomwe iwo akhafunikira kupalizira, ndipo mwakudabwisa, iye adawathandiza kupfunzisa wanthu m’cirewedwe ciri-cense comwe wanthuwo akhalewalewa. Akristauwo adagumana na mazunzo, tsono Yahova adawapasa mphanvu kuti apirire nakuti akhale wakulimba mtima.

Mpostolo Juwau adawonesedwa na Jezu mbiri ya Yahova. Patsogolo pace, iye adawonesedwa Umambo bwa Mulungu bomwe bukhakunda Sathani na kumalisa utongi bwace; adawonesedwa Jezu ankutonga pabodzi na anzace wakukwana 144.000, aciwonesedwambo dziko lense la pansi lomwe likhadasanduka paraizo, ndipo wanthu wense akhanamata Yahova mwakubverana na mwa mtendere.

MU GAWOLI

NKHANI 94

Anyakupfunza wa Jezu Adadzatambira Mzimu Wakucena

Kodi mzimu wakucena udathandiza anyakupfunza wa Jezu kucita cakudabwisa ciponi?

NKHANI 95

Iwo Adapitiriza Kupalizira mwa Kulimba Mtima

Akuku-akulu wa bzipembedzo omwe adapha Jezu adayezera kuletsa anyakupfunza wace kupalizira. Koma iwo alibe kukwanisa.

NKHANI 96

Jezu adasankhula Saulo kuti akhale mpostolo

Saulo akhali nyamadulanthaka wakuipa kwene-kwene wa Akristau, tsono iye adacinja.

NKHANI 97

Korneliyo Adatambira Mzimu Wakucena

Thangwe ranyi Mulungu adatumiza Pedru kumui kwa munthu omwe akhali lini Mjuda?

NKHANI 98

Bzipsa Bzabwino Bzidafika ku Mbuto Zizinji za pa Dziko la Pansi

Mpostolo Paulo adayamba na ulendo bwace bwa upalizi ninga misionariyo bomwe budakamufikisa ku madziko yakutali.

NKHANI 99

Mulindiri wa M’kawoko Adapfunza Cadidi

Kodi cimzimu cakuipa, citeke-teke pabodzi na mphanga bzidathandiza tani kuti nkhaniyi imale bwino?

NKHANI 100

Paulo na Timotio

Awiriwa adaphata basa pabodzi kwa magole mazinji.

NKHANI 101

Paulo Adatumizidwa ku Roma

Iye angadagumana na ngozi zizinji pa ulendobo, tsono palibe comwe cingadamutazisa kuti aleke kuyenda basi.

NKHANI 102

Masomphenya Yomwe Juwau Adawonesedwa

Mpostolo Juwau adawonesedwa na Jezu masomphenya yakulewa bza kutsogolo.

NKHANI 103

‘Umambo Bwanu Bubwere’

Bukhu la Cibvumbulutso limbalatiza momwe Umambo bwa Mulungu bun’dzasandusira dziko la pansiri kuti likhale paraizo.