Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 89

Pedru adalamba Jezu

Pedru adalamba Jezu

Pomwe Jezu akhana apostolo wace m’cipinda ca padzulu cire, iye adawauza kuti: ‘Mwensenemwe mun’ndithawa usiku buno.’ Tsono Pedru adati: ‘Inepano nee! Napo wensenewa acikuthawani, inepano cipo ndicidzakusiyani.’ Tsono Jezu adati kwa Pedruyo: ‘Iwepo un’ndilamba katatu-kense pomwe congwe akanati kulira.’

Pomwe acikunda adatenga Jezu kuti ayende naye kumui kwa Kaifasi, apostolo wense adathawa, tsono Pedru na mwanzace alibe kuthawira kutali. Ndipo Pedruyo adatewera na patali wanthu omwe akhadamanga Jezuwo mpaka kumui kwa Kaifasi, acikawotha moto. Tsono pakuwothapo, mkazi m’bodzi adamuzindikira, acimuuza kuti: ‘Inepano ndimbakudziwa! Iwepo ukhambafamba pabodzi na Jezu!’

Tsono Pedru adati: ‘Nee, ndine lini! Ndipo ndikudziwa lini bzomwe unkulewabzo!’ Ndipo iye adacoka pamwepo, aciyenda pafupi na pa cipata. Tsono mkazi munango adamuwona, aciuza wanthuwo kuti: ‘Munthuyu akhali pabodzi na Jezu!’ Tsono Pedruyo adati: ‘Inepano ndin’mudziwa lini Jezuyo!’ Ndipo mwamuna munango adati: ‘Iwepo ndiwe m’bodzi wawo! Ndinkubva kuti unkulewalewa ninga wanthu wa ku Galileya.’ Tsono Pedru adati: ‘Inepano ndinkulumbira kuti ndinimudziwa lini!’

Pa nthawe imweyo, congwe adalira, ndipo Jezu adazungunuka, acinyang’anisa Pedru. Pedruyo adakumbukira bzomwe Jezu akhadamuuza, ndipo adabula panja, acikalira mwakuwawidwa.

Pamwepo, akulu-akulu wa ansembe pabodzi na ayeruzi winango, adapangana kuti akayeruze Jezu m’nyumba mwa Kaifasi. Iwo akhadatsimikiza kumupha Jezu, ndipo akhanyang’ana mathangwe yakuti amuphe nayo, tsono akhayasaya. Patsogolo pace, Kaifasi adabvunza Jezu kuti: ‘Iwepo ndiwe Mwana wa Mulungu?’ Jezu adati: ‘Inde.’ Tenepo Kaifasi adati: ‘Tin’funikira lini pomwe umboni bunango. Umweyu ankutukwana Mulungu!’ Na bzimwebzo, anyakuyeruzawo adabverana, aciti: ‘Umweyu an’funika kuphedwa.’ Tenepo, iwo adayamba kumumenya na kumbamupsipira mata. Ndipo iwo adampsinkhambo maso yace na  kanguwo, acimbamumenya mafaiti, na kumbalewa kuti: ‘Vimira mbani wakumenyayu, penu ndiwe mpolofeta!’

Pomwe kudacena, ayeruziwo adatsonkhana naye pomwe, acimubvunza kuti: ‘Iwepo ndiwe Mwana wa Mulungu?’ Jezu adawatawira kuti: ‘Munkulewa mwekha kuti ndine Mwana wa Mulungu.’ Tenepo, iwo adalewa kuti Jezu akhafunika kuphedwa thangwe akhatukwana Mulungu. Ndipo iwo adamutenga, aciyenda naye kumui kwa Ponsiyo Pirato, omwe akhali mtongi wa Roma. Kodi n’ciyani cidadzacitika patsogolo pace? Mbatiwone kutsogoloku.

‘Nthawe inkubwera, yomwe mwensenemwe mun’dzabalalika, ndipo ali-wense an’dzayenda kumui kwace, mucidzandisiya ndekha. Tsono ndin’khala lini ndekha, thangwe Baba ali nane.’—Juwau 16:32